Luontolaadusta hyvät tulokset vuodelta 2012

Luonnonhoidon laadunarviointeja tehtiin edellisenä vuonna 75 satunnaisesti valitulla Tornatorin uudistushakkuukohteella kaikkiaan noin 330 hehtaarin alalla. Arvioinnissa seurataan monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden säilymistä. Pitkäjänteisellä seurannalla voidaan tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä arvioida valittujen ratkaisujen vaikutusta Tornatorin ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaan. Arvioinnit toteutti Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

Luontokohteet, säästöpuut ja vesiensuojelu suurennuslasin alla

Talousmetsien luonnonhoidon tärkeimpiä kohtia on arvokkaiden elinympäristöjen säilyminen kaikissa toimenpiteissä. Yleisimpiä luontokohteita ovat rantametsät, pienkosteikot, kallioalueet sekä puroelinympäristöt. Tornator on pystynyt edelleen parantamaan uudistushakkuiden suunnittelua elinympäristöjen säilyttämiseksi metsätalouden rinnalla. Vain kahdella prosentilla luontokohteiden pinta-alasta oli arviointien perusteella tapahtunut muutoksia kohteiden ominaispiirteissä. Erityisesti metsälain turvaamat elinympäristöt oli turvattu onnistuneesti.

Säästöpuita jättämällä talousmetsiin saadaan lisättyä järeää lahopuuta, jolla on selkeä yhteys luonnon monimuotoisuudelle. Tämä ilmenee esimerkiksi lahopuusta riippuvaisten lajien määrässä. Tornatorin mailla säästöpuut pyritään keskittämään luontokohteiden yhteyteen, jolloin säästöpuusto tukee luontokohteen ominaispiirteiden säilymistä. Säästöpuustoa keskittämällä mahdollistetaan lahopuukeskittymien syntyminen. Keskittämistä voitaisiin tehdä vieläkin tehokkaammin esimerkiksi samassa leimikossa olevien eri uudistushakkuualojen välillä.

Edellisvuoden runsassateinen kesä korosti vesiensuojelun tärkeyttä. Tärkeimmät toimenpiteet, kuten pienvesistöjen varsille jätettävät suojakaistat, olivat kasvaneesta vaatimustasosta huolimatta valtaosin kunnossa. Vesiensuojeluun tulee kuitenkin edelleen erityisesti kiinnittää huomiota uudistusaloilla, joilla perataan vanhoja tai kaivetaan uusia ojia.
Energiapuun korjuun toimintatavat alkavat olla vakiintuneita ja Tornatorin uudistushakkuualoilla käytetyt energiapuun korjuumenetelmät noudattavat metsänhoitosuosituksia. Keskeisimpiä seikkoja ovat korjuukohteen oikea valinta sekä latvusmassan riittävä kuivattaminen palstalla ennen kuljetusta.

Luonnonhoito on osa kokonaisuutta

Tornator on katsonut henkilöstön osaamisen luonnonhoidossa tärkeäksi, mikä näkyy käytännön toiminnan tasossa. Tarkastuksissa laitettiin merkille uudistushakkuiden yhteydessä toteutetut pienialaiset luonnonhoidon kokeilut, kuten säästöpuuryhmien kulotus ja lehtikuusen istutukset metsäkanalintujen elinympäristöjen kehittämiseksi. Yhteisenä haasteena toimijoilla on ulottaa luonnonhoidon ohjeistus luotettavasti ja systemaattisesti puunkorjuun toteuttajille. Tapio suorittaa luonnonhoidon arviointeja myös tulevana syksynä.

Olli Mäki, metsänhoitaja
Kirjoittaja työskentelee Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa