Tornator mukana Askel riistametsään -hankkeessa

Riistan hyvinvointia voi edistää pienillä muutoksilla monessa metsän käsittelyvaiheessa. Kun parannuksia kertyy vuosien mittaan laajoille pinta-aloille, saavutetaan suuria vaikutuksia pienillä kustannuksilla. Kustannuskysymyksen sijaan riistan elinympäristöt ovatkin useimmiten huomioimiskysymys. Jättämällä toimenpidealueelle pieniä alueita käsittelemättä saavutetaan riistan kannalta hyödyllinen lopputulos. Tornatorin mailla riistapainotteisia metsänhoitotöitä on toteutettu muun muassa Arvolan tilalla Utajärvellä. Toteutetut kohteet toimivat Suomen riistakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteisen ”Askel riistametsään” -hankkeen esimerkkikohteina.

Avainasiat riistan kannalta ovat ravinto ja suoja. Taimikonhoidon ja harvennushakkuiden yhteydessä kannattaa säästää pieniä riistatiheikköjä ja alikasvosta sekä huolehtia sekametsäisyydestä – aivan erityisesti männyn ja kuusen sekoituksesta. Näin saadaan säilytettyä riistalle suojaa läpi koko metsän kiertoajan. Jos valtaosa edellisistä menetelmistä saadaan otettua käyttöön, päästään riistaympäristöjen hoidossa pitkälle. Tämä lisäarvo saavutetaan ilman, että metsän talouskäytön mahdollisuudet kaventuvat juuri lainkaan.

Askel riistametsään -hankkeen riistametsänhoidon työohjeiden avulla metsänomistaja voi turvata riistalle tärkeitä piirteitä ja elinympäristöjä eri metsänhoitovaiheissa. Niiden mukaisia metsänhoitotöitä on toteutettu myös Arvolan tilalla Utajärven Sanginkylässä, jossa Tornatorin metsänhoitoesimies Tommi Virkkunen valitsi olemassa olevista metsänhoito- ja hakkuukohteista sopivat esimerkkikohteiksi. Riistakeskuksen Janne Miettisen kanssa työkohteille merkittiin maastoon riistan kannalta huomioitavat alueet metsureiden ja hakkuukoneen kuljettajien ohjeistamista varten.

Jatkossa Arvolan tilaa voi kutsua riistapainotteisen metsänhoidon mallitilaksi, mikäli riistapainotteisia metsänhoitotöitä jatketaan myös tulevina vuosina. Jo nyt tilalta löytyy kohteita metsän kaikista kehitysvaiheista – nuoren taimikon varhaisperkauksesta varttuneemman taimikon harvennukseen, ennakkoraivaukseen, harvennushakkuuseen ja uudistushakkuuseen saakka. Löytyypä Arvolasta myös vastikään valmistunut vesilintukosteikko, joka on toteutettu Tornatorin ja Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life-hankkeen yhteistyönä.

Kuva 1: Pienillä riistaa suosivilla taimikonhoidon valinnoilla metsässä voi turvata riistan kannalta hyödyllisiä rakennepiirteitä ja varmistaa siten tulevien vuosikymmenten riistametsät. Taimikon varhaishoidossa riistan kannalta oleellista on turvata havupuulajien sekoitus ja rakenteellista vaihtelua. Etualalla riistatiheikkö mäntyvaltaisessa taimikossa. Kuusen lisäksi tiheikössä on myös lehtipuuta. Kuva: Juha Siekkinen.

Kuva 2: Riistatiheikkö tuo suojaa riistalle myös muutoin tasarakenteiseen männikköön. Hyvä vaikutus kestää koko kiertoajan lopun jos tiheikkö säästetään myös toisessa harvennuksessa. Kuva: Juha Siekkinen.

Riistametsänhoidon muistilista:

– Säästä tiheikköjä ja alikasvosta kaikenikäisiin metsiin
– Suosi sekapuustoisuutta
– Ennakkoraivaa vain ainespuun tyveltä – vältä liiallista siistimistä
– Säästä varvustoa ja pensaskerrosta
– Säilytä korvet sekä suon ja kankaan väliset vaihettumisvyöhykkeet metsäpeitteisinä
– Käytä jatkuvan kasvatuksen menetelmiä sopivilla kohteilla
– Kunnosta vähäpuustoisia ojitusalueita riistasoiksi
– Käytä yläharvennusta ja pidempiä kiertoaikoja – ainakin rakenteellisesti monimuotoisemmissa metsissä
– Jätä säästöpuut ryhmiin

Tarkempia ohjeita riistametsänhoitoon löytyy Askel riistametsään -hankkeen työohjeista.