Tornatorin kaivuriyrittäjien FSC®-osaaminen on tutkitusti korkealla tasolla

Tein keväällä 2016 opinnäytetyön Tornator Oyj:lle, jonka tavoitteena oli selvittää Tornatorin maanmuokkausten parissa työskentelevien sopimusyrittäjien tietoisuus FSC-sertifikaatista ja heidän käytännön työssä saamansa kokemukset sertifikaatin toteuttamisesta Tornatorin omistamilla metsätiloilla. Lisäksi työssä etsittiin vastauksia kahteen tutkimuskysymykseen, jotka olivat: Miten sopimusyrittäjät kokevat saaneensa koulutusta FSC-sertifikaatista? Miten FSC-sertifikaatti on muuttanut työn toteuttamista?

Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin huhti- toukokuun vaihteessa puhelinhaastatteluina Tornatorin maanmuokkaussopimusyrittäjille ja saadut haastattelut koostettiin kesäkuun alussa.

Haastateltavaksi tavoitettiin 27 sopimusyrittäjää 29:stä. Vastausprosentiksi saatiin näin ollen 93,1. Tutkimuksessa selvisi, että sopimusyrittäjien tietoisuus FSC-sertifikaatista oli hyvä ja sertifikaattia pidettiin tärkeänä luonnon- ja vesiensuojelun edistämisessä. Yrittäjät kokivat saaneensa hyvin koulutusta ja valistusta FSC-sertifikaatista.

Tutkimuksessa selvisi, että sopimusyrittäjiä oli koulutettu FSC-sertifikaatin vaatimuksista niin Tornatorin kuin muidenkin metsäalan yritysten toimesta. Tutkimuksen tulosten perusteella yrittäjien tietoisuus FSC-sertifikaatista oli korkeaa, noin 85 prosenttia haastatelluista koki hallitsevansa FSC-sertifikaatin vaatimukset. Lisäkoulutusta pidettiin kuitenkin tervetulleena. Sopimusyrittäjät pitivät suojelutoimia hyvänä asiana ja monet totesivat sertifikaatin lisäävän puunkysyntää, jolla on työllistävä vaikutus.

Erään vastaajan sanoja lainaten:

”Vesiensuojelu ja suojelu yleensä on tärkeää, koska eihän me täällä viimeisiä tallaajia olla, toivottavasti.”

Tornator Oyj sai sopimusyrittäjiltä kiitosta selkeästä ohjeistuksesta työmailla. Lisäksi Tornatorin maasto-ohjetta FSC-sertifikaatista kiiteltiin. Monet yrittäjät toivoivat, että työmailta saisi useammin palautetta tehdystä työstä. Omavalvontaa osa yrittäjistä piti työntekoa hidastavana toimenpiteenä.

Tämän tutkimuksen mahdollisia jatkotutkimusaiheita voisi olla samantyylinen kyselytutkimus metsuriyrittäjille. Myös tämän saman tutkimuksen uusiminen myöhempänä ajankohtana voisi antaa tietoa, mihin suuntaan asenteet suojelutoimia ja luonnon- ja vesiensuojelua kohtaan ovat menneet.

Aleksi Pohjanen

Kirjoittaja on valmistunut metsätalousinsinööriksi Lapin ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja: Heikki Myöhänen

Lisenssikoodi: FSC-C123368