Sunabacka: ”Kotimainen puu riittää, jos ala sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin”

Tornatorin toimitusjohtaja Sixten Sunabacka osallistui 14.9.2016 Ruotsin Metsäteollisuuden ajankohtaisseminaariin, Virkesforumiin ja alusti siellä aiheesta ”Kuinka pitkälle puuta riittää Suomessa?”. Seminaariin osallistui laajasti eri metsäorganisaatioiden edustajia ympäri Ruotsia. Tilaisuuden avasi Ruotsin entinen pääministeri Göran Persson.

Suomen metsäalan seitsemän laihaa vuotta ovat takanapäin ja investoinnit siivittävät alaa uuteen nousuun. Metsäntutkimuslaitos ennusti vuonna 2008, että kotimaisen puun käyttö tulee laskemaan vuoteen 2020 saakka yli 10 miljoonalla kuutiometrillä. Metsäalaa pidettiin auringonlaskun alana ja sen tulevaisuudennäkymiä hyvin synkkinä.

Teollisuuden kannattamattomien tehtaiden sulkeminen ja panostukset tuottavuuden parantamiseen alkoivat tuottaa muutama vuosi tutkijoiden ”tuomiopäivän julistuksen” jälkeen tulosta. Suomen hallitus ryhtyi myös panostamaan metsäalan kilpailukyvyn parantamiseen ja alan uudistamiseen. – Aloite puurekkojen kokonaispainojen nostamiseen ja panostukset sahatavaran vientiin Kiinaan olivat hyvin konkreettisia toimia, joissa sain olla erittäin keskeisesti mukana, kertoi toimitusjohtajamme.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä muiden ministeriöiden ja alan toimijoiden kanssa laatima Suomen biotalousstrategia samoin kuin maa- ja metsätalousministeriön vetovastuulla ollut metsästrategian laatiminen loivat uskoa alan ja koko metsään perustuvan biotalouden mahdollisuuksiin.

 

Kun toimintaedellytykset saatiin taas paremmalle tolalle, ryhtyi metsäteollisuus investoimaan. Massateollisuuden kotimaan puunkäyttö on jo lisääntynyt ja kuitupuuta tarvitaan pian 6 milj. m3 nykyistä enemmän. Tämä tarkoittaa yhteensä noin 10 milj. m3 lisäystä puunkorjuuseen, koska hakkuista tulee myös lisää tukkia. – Nyt olisi erittäin tärkeää saada myös lisää tukinkäyttöä, jottei tukkia ohjautuisi massan valmistukseen. Hallitusohjelman tavoite lisätä ja monipuolistaa puun käyttöä 15 miljoonalla m3 vuodessa on toimitusjohtajamme mukaan realistinen.

Suomen pitkäjänteinen metsäpolitiikka on tuottanut tulosta: metsiemme puumäärä on kasvanut 70 vuoden aikana noin miljardin kuutiometrin verran. Tämän ovat mahdollistaneet tehokas ja kestävä metsänhoito. Rehellisesti sanottuna myös kasvihuoneilmiö on osittain meitä auttanut. Suomen metsien vuotuinen kasvu on noin 30 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin poistuma. Nyt tutkijat selvittävät millä tavoin voisimme lisätä metsien kasvua pitkällä aikavälillä jopa 150 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

Yhteiset tavoitteet tuottavat siis tuloksia! Metsäpolitiikan toimenpiteitä tarvitaan jatkossakin edistämään kotimaisen puun tarjontaa ja jo vahvistettuja investointeja. Puuntuotannon lisääminen ja monimuotoisuuden turvaaminen tulee entistä tärkeämmäksi, mikäli tällä hetkellä vielä alustavia lisäinvestointeja ryhdytään toteuttamaan. – Metsien käyttöä olisi monipuolistettava ja samalla meidän pitää pystyä turvaamaan tasapaino taloudellisten, sosiaalisten ja ekologisten arvojen välillä, totesi Sunabacka esityksensä loppuyhteenvedossa.