Tornator on tutustunut SuoMaa-suojeluesitykseen

 

Esitys keskittyy yhteisöjen metsiin

Tornatorissa tutustuttiin kesän 2016 aikana Suomen luonnonsuojeluliiton laatimaan Suomenselän ja Maanselän suojelualoitteeseen. Aloite sisältää 25 metsä- ja suokohdetta, joissa Tornator Oyj:llä on omistuksia. Yhtiön omistamien kiinteistöjen pinta-ala esityksessä on 3420 hehtaaria. Kohteet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Kaiken kaikkiaan suojeltaviksi esitetään 78 000 hehtaaria eri yhteisöjen omistamia metsiä ja soita Suomen keskiosissa.

Arvokasta inventointityötä

Vaikka suojeluesityksistä osa onkin tehty ilman maastoselvityksiä, voidaan esitysaineistoa kokonaisuutena pitää Tornatorille käyttökelpoisena ja arvokkaana tietopakettina. Tornatorissa on parhaillaan käynnissä siirtymäaika, jonka puitteissa FSC®:n aina säästettävät kohteet on merkittävä metsäsuunnitelmaan. ”Työ valmistuu standardin mukaisesti vuoden 2019 alkuun mennessä ja SuoMaa-esityksen tietojen perustella voidaan kohdentaa päivitystyötä yksittäisillä tiloilla”, toteaa Tornatorin ympäristöasiantuntija Heikki Myöhänen.

Tuttuja kohteita

SuoMaa esitysalueiden rajausten sisään mahtuu koko suomalaisen metsämaiseman kirjo alkaen auratuista viljelymänniköistä ja päättyen metsälakikohteisiin. Vaikka SuoMaa-esityksen arvokkaat elinympäristöt ovat Tornatorille merkittäviltä osin entuudestaan tuttuja, on nyt saatujen tietojen perusteella rajauksia voitu tarkentaa esimerkiksi korpien ja norojen osalta. Yhdellä suojeluesityksen kohteella on jo ehditty perustaa luonnonsuojelulain mukainen suojelualue (tiedote: Vapaaehtoinen metsiensuojelu etenee vahvasti Pohjois-Savossa). Lisäksi mukana on soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteita. Kohteet, joita ei vielä ole ehditty tarkistaa inventoidaan viimeistään niihin rajoittuvan toimenpidesuunnittelun yhteydessä. Näin varmistetaan mahdollisten luontoarvojen turvaaminen.

Luonnontilaisten soiden vesitalous säilyy

Esitysalasta liki 1000 hehtaaria on vesitaloudeltaan luonnontilaista suota. Soiden uudisojitukset on lopetettu lähes 30 vuotta sitten, minkä lisäksi metsäsertifiointi kieltää näiden kohteiden vesitalouden muuttamisen. ”FSC-standardin mukaan kohteiden HCV-arvot säilyvät, mikäli alueen vesitalous säilyy. Totaalisuojelua ei välttämättä tarvita tämän varmistamiseksi”, toteaa Tornatorin metsätalous- ja ympäristöpäällikkö Maarit Sallinen. Runsaspuustoisilla soilla voidaan metsää käsitellä vesitalouteen puuttumatta silloin, kun kyseessä ei ole uhanalainen suotyyppi eikä puustorakenne ole luonnontilainen. Soidensuojelun täydennysohjelmaan Tornator suhtautuu positiivisesti, jos kohta ratkaisuja yhtiön maille esitettyjen kohteiden suojelutasosta ja toteutuksen aikataulusta odotetaan kohtuullisessa ajassa. Vesitalouden tai muiden suojeltavien luontoarvojen kannalta haitallisia toimenpiteitä ei kohteilla toteuteta.

Tornator on vapaaehtoisen suojelun edelläkävijä

Tornator on suojellut vuodesta 2009 alkaen vapaaehtoisesti, yhtiön omasta aloitteesta METSO-suojeluohjelman kautta yli 1200 hehtaaria runsaspuustoisia, monimuotoisuudeltaan edustavia arvokohteita. Tornator on huolissaan METSO-rahoituksen voimakkaasta vähenemisestä ja allekirjoittanut vetoomuksen METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamisesta (tiedote: Vetoomus ministeri Tiilikaiselle METSO-ohjelman rahoituksen vahvistamisesta).

FSC-C123368