Ympäristövastuu

Olemme laatineet arvojemme pohjalta kestävyysajattelun mukaiset ympäristöperiaatteet. Noudatamme kaikessa toiminnassa näitä periaatteita:

Käytämme metsiemme luonnonvaroja kestävästi

Harjoitamme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsätaloutta

  • Suunnittelemme ja toteutamme hakkuut ja metsänhoitotoimenpiteet siten, että maan tuottokyky ja tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet säilyvät vähintään nykytasolla
  • Suojelemme metsien luontaisia ja uhanalaisia lajeja sekä arvokkaita elinympäristöjä ja pyrimme toimillamme lisäämään talousmetsien monimuotoisuutta
  • Toimimme kansainvälisten sopimusten sekä kansallisten lakien ja ohjeiden mukaisesti paikalliset ihmiset ja olosuhteet huomioon ottaen, työllistämme paikallisia yrittäjiä ja toimijoita mahdollisuuksiemme mukaan, kerromme avoimesti ympäristöasioistamme ja toimimme vastuullisesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa
  • Kannatamme paikallisesti toimivaa, kansainvälisesti hyväksyttyä metsäsertifiointia

Minimoimme toimintamme ympäristörasituksia

  • Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja otamme huomioon metsien monikäyttö-, maisema- ja kulttuuriarvot
  • Varmistamme henkilöstön ympäristöosaamisen jatkuvalla koulutuksella ja tuemme yrittäjiemme ympäristöosaamisen kehittämistä
  • Pyrimme vaikuttamaan koko arvoketjun ympäristövaikutuksiin alkutuotannosta käyttäjään asti viestimällä ympäristöperiaatteistamme
  • Laadimme paikalliset olosuhteet huomioonottavan ympäristövastuuohjelman, jonka avulla seuraamme ja kehitämme toimintaamme