Vastuullisen liiketoiminnan periaatteet

Tornator on arvojensa (vastuullisuus, osaaminen ja yhteistyö) kautta sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan. Yhtiön tavoitteena on turvata kannattava liiketoiminta toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, henkilöstöön, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa. Samalla tavoitellaan hyvää yrityskuvaa, joka on tärkeä yhtiön hankkiessa asiakkaita, rahoittajia, työntekijöitä tai yhteistyökumppaneita. Vastuullisuus on myös osa riskienhallintaa, tuottavuutta ja laatua, sillä toimimalla vastuullisesti minimoimme virheitä.

Tämä toimintaohje toimii perustana yhtiön liiketoiminnassa sekä ympäristö-, henkilöstö- ja sidosryhmäasioissa sekä rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn noudattamisessa. Tavoitteena on luoda henkilöstölle yhtenäinen tapa toimia vastuullisesti ympäri maailmaa. Maakohtaiset ohjeet eivät voi olla ristiriidassa tämän toimintaohjeen kanssa.

Yritysetiikka, lakien noudattaminen ja tietojen julkistaminen

Tornatorin palveluksessa olevat henkilöt ovat vastuussa yhtiön omaisuudesta ja suojaavat
sitä vahingoilta, väärinkäytöiltä ja katoamisilta. Henkilöstön edellytetään huolehtivan yhtiön omaisuudesta hyvin ja käyttävän sitä tehokkaasti. Yhtiön omaisuuden käyttö luvattomiin tarkoituksiin on kielletty.


Kaikessa toiminnassa noudatetaan toimintamaan lakeja ja säädöksiä. Näitä lakeja ovat
muun muassa yhtiön hallinnointi-, kirjanpito-, vero-, kilpailu-, työsuojelu- ja työterveys-, työ-, ympäristö-, yksityisyydensuoja- ja tasa-arvo -lainsäädäntö. On tärkeää, että jokainen työntekijä on tietoinen omaan työhönsä liittyvistä laeista ja asetuksista.

Tornatorin tavoitteena on viestiä uskottavasti ja vastuullisesti. Asiakirjat ja raportit, joita laaditaan viranomaisille, sijoittajille tai muille sidosryhmille, sisältävät virheetöntä tietoa ja antavat siten yhtiön toiminnasta oikean ja totuudenmukaisen kuvan. Luottamuksellisen asiakas- ja muun tiedon
luovuttaminen ulkopuolisille on ehdottomasti kielletty; samoin kuin tällaisten tietojen hyväksikäyttö yhtiön edun vastaisesti.

Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset

Tornatorin henkilöstön edellytetään edistävän yhtiön etua ja toimivan vastuullisesti. Kiellämme korruption ja lahjonnan kaikessa toiminnassamme. Tornator tai sen palveluksessa oleva henkilö ei maksa eikä tarjoa lahjuksia tai laittomia maksuja.

Tornatorin palveluksessa olevilta kielletään henkilön aseman tai työn kautta saadun tiedon
hyväksikäyttö henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi. Yhtiön henkilöstön on vältettävä toimintaa, joka johtaa eturistiriitaan. Tällaista toimintaa on normaalin liiketoiminnan ja kohtuullisen vieraanvaraisuuden ylittävien henkilökohtaisten lahjojen ja etujen antaminen ja vastaanottaminen. Rahan vastaanottaminen on aina kiellettyä, mutta nimellisarvoltaan vähäisten lahjojen vastaanottaminen on sallittua.

Yhtiön kannatustoiminnan ja sponsoroinnin periaatteena on tukea lasten ja nuorten metsään liittyvää opiskelua tai harrastustoimintaa paikallisesti. Yhtiö ei osallistu puhelinkeräyksiin. Yhtiö ei osallistu myöskään poliittisten puolueiden tai uskonnollisten liikkeiden tai ryhmittymien tukemiseen.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen sekä henkilöstöön liittyvät toimintatavat

Tornator kunnioittaa omassa toiminnassaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, joita ovat muun muassa ajattelun, mielipiteen, ilmaisun, uskonnon ja rauhanomaisen kokoontumisen vapaus. Yhtiössä noudatetaan tasa-arvosuunnitelmaa, jonka mukaan ketään ei syrjitä rodun, iän, kansalaisuuden, sukupuolen tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella.  Tornator ei hyväksy pakkotyön tai lapsityövoiman käyttöä.

Yhtiö pyrkii luomaan koko henkilöstölleen uudistuvan ja kehittyvän työympäristön. Henkilöstön edellytetään toimivan työssään työturvallisuutta vaarantamatta. Yhtiö kannustaa työntekijöitään kehittämään itseään henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

Toimintatapa ympäristöasioissa

Tornatorin ympäristöasioiden johtaminen perustuu sisäisesti määriteltyihin tavoitteisiin ja niiden toteutumisen seurantaan sekä parhaiden käytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Yhtiön ympäristöperiaatteet ohjaavat toimintaa.

Arvioimme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia ja pyrimme hallitsemaan niitä johdonmukaisesti jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Yhtiö pyrkii edistämään kestävää metsätaloutta ja haluaa tarjota asiakkailleen laadukkaan lopputuotteen tai palvelun.

Tornator edellyttää myös yhteistyökumppaneiltaan ja toimittajiltaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuutta.

Tämän vastuullisuusohjeen noudattaminen

Koko Tornatorin henkilöstön on noudatettava tätä toimintaohjetta. Työntekijöitä kannustetaan ottamaan yhteyttä esimiehiin, johtoon tai muihin asiaa tunteviin henkilöihin tilanteissa, joissa parhaan toimintatavan valitseminen on epäselvää.

Tämän toimintaohjeen vastainen toiminta johtaa asianmukaisiin kurinpitotoimiin. Henkilöstön toivotaan raportoivan mahdollisesta toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta omalle esimiehelleen. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi verkkopalvelussa, jota ylläpitää yhtiön ulkopuolinen kumppani, Whistleblowing Centre. Ilmoituksen tekemisestä ei aiheudu kielteisiä seurauksia ilmoituksen tekijälle.

Tornator Oyj:n hallitus on päivittänyt tämän toimintaohjeen 15.12.2016.