Looduskaitsest ettevõttes

Looduskaitsealuste maade hulk on aasta aastalt suurenenud, 2020 aastal lisandus sihtkaitsevööndeid peamiselt I kaitsekategooria lindude pesade arvelt ning kaitsekordade uuendamise tõttu on osa piiranguvööndi metsi arvatud sihtkaitsevööndisse. Kokkuvõtvalt on riikliku kaitse all üle 3000 hektari maid, millest üle poole on range kaitserežiimiga ning ülejäänud osa on kirjade järgi majandamispiirangutega, kuid praktikas siiski paljuski oluliste piirangutega.

Lisaks riiklikule kaitsele on ettevõtte maadel umbes 200 hektarit vääriselupaiku (VEP), millele 25 hektari ulatuses sõlmisime eelmisel aastal Erametsakeskusega uusi lepinguid. Peale eelneva on iga aastaselt kuni paarsada hektarit ettevõtte enda otsusega majandamisest väljas kuniks seal leiduva loodusväärtuse tuvastamiseks või mitte tuvastamiseks.

Liigirikkuse näiteks on seegi, et lisaks ametliku kaitse all olevate liikide püsielupaikadele on ettevõttel veel 2000 hektarit I ja II kategooria pesapaiku, kus kehtivad pesitsusaegsed piirangud.

2020 aastal tegime ka esimese liigikaitselise töö, kus alustasime 3,45 hektaril Kõre elupaiga taastamist koostöös Keskkonnaametiga.

Kõigele eelnevale lisaks on Eesti Vabariigis omanike eest varjatud piiranguid, mis ettevõtte omandi üldpindala arvestades ulatub tõenäoliselt sadade hektariteni. Sellisteks näideteks on jugapuu ja käpaliste elupaigad väljaspool kaitsealasid, mida majandada ei saa, kuid mille haldamise kulude kompenseerimisest ka ei räägita.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Tornator Eesti OÜ on suure tõenäosusega suurim eraomanikust loodushoidja Eestis ning seda vastutustundlikust mõtteviisist tulenevalt, sest ühel metsaomanikul ei ole tingimata vajalik omada nii palju puudulikult kompenseeritud maaüksuseid.

Foto: Kaupo Rahu

Foto: Kaupo Rahu