Oleme oma väärtuste põhjal koostanud keskkonnahoiu põhimõtted, mis vastavad säästlikule mõtteviisile. Neid põhimõtteid järgime kõikides oma tegevustes.

Me kasutame oma metsade loodusressursse säästlikult

Me tegutseme metsamajanduses majandusliku, ökoloogilise ja ühiskondliku vastutustundega
  • Kavandame ja teostame raie- ja metsakasvatustöid selliselt, et säiliks vähemalt maa tootlikkuse senine tase ja edasine raiepotentsiaal
  • Kaitseme looduslikke ja ohustatud liike ja metsade väärtuslikke elupaiku ning püüame aktiivselt suurendada majandusmetsade elurikkust
  • Peame kinni rahvusvahelistest kokkulepetest ja riiklikest õigusaktidest, arvestades kohalike elanike ja tingimustega; me kasutame võimalusel kohalikke töövõtjaid ja organisatsioone; räägime avatult keskkonnaalastest tegevustest ning teeme oma sidusrühmadega vastutustundlikku koostööd
  • Toetame kohalikku, rahvusvaheliselt heakskiidetud metsasertifitseerimist

Me minimeerime oma tegevuste keskkonnamõju

  • Tunnistame oma tegevuste mõju keskkonnale ja võtame arvesse metsade mitmeotstarbelisust, maastikku ja kultuurilisi väärtusi
  • Tagame oma töötajate keskkonnaalase pädevuse pideva koolitusega ning julgustame oma töövõtjaid tõstma oma keskkonnaalast pädevust
  • Püüame mõjutada oma keskkonnamõju kogu väärtusahelas alates esmasest tootmisest kuni lõpptarbijani, teavitades ühiskonda oma keskkonnahoiu põhimõtetest
  • Koostame oma keskkonnaalase vastutuse programmi, võttes arvesse kohalikke tingimusi, ning kasutame seda oma tegevuste jälgimiseks ja arendamiseks
Keskkonnahoiu põhimõtted on aluseks Tornatori järjepidevale ettevõtlus- ja keskkonnaalase vastutuse programmile, mis on üks meie äriarenduse vahendeid. Seda kasutavad kõik töötajad ettevõtte kõikides tegevusvaldkondades.