Hoidamme metsiämme taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi Tornatorin arvojen ja kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti. Olemme laatineet kestävyysajattelun mukaiset ympäristöperiaatteet, joita noudatamme toiminnassamme:

Käytämme metsiemme luonnonvaroja kestävästi

 • Suunnittelemme ja toteutamme metsänhoitotoimenpiteet siten, että maan tuottokyky ja tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet säilyvät vähintään nykytasolla
 • Säilytämme metsien hiilensitomiskyvyn ja hiilivaraston mahdollisimman hyvällä tasolla
 • Käytämme metsien luontaista uudistumista siihen soveltuvilla kohteilla ja kasvatamme kasvupaikoille sopivia puulajeja
 • Ylläpidämme metsien terveyttä ja ennaltaehkäisemme metsätuhoja
 • Suojelemme metsien luontaisia ja uhanalaisia lajeja sekä arvokkaita elinympäristöjä
 • Huomioimme metsien monikäyttömahdollisuudet kuten ulkoilun, marjastuksen ja sienestyksen sekä vuokraamme metsästysoikeuksia mailtamme
 • Toimimme kansainvälisten sopimusten sekä kansallisten lakien ja ohjeiden mukaisesti paikalliset ihmiset ja olosuhteet huomioon ottaen
 • Työllistämme paikallisia yrittäjiä ja toimijoita mahdollisuuksiemme mukaan
 • Viestimme avoimesti ympäristöasioistamme ja toimimme vastuullisesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa
 • Kannatamme paikallisesti toimivaa, kansainvälisesti hyväksyttyä metsäsertifiointia

Minimoimme toimintamme ympäristörasituksia ja edistämme luonnon monimuotoisuutta

 • Laadimme monimuotoisuusohjelman vuonna 2021, jonka avulla kehitämme ja seuraamme toimintaamme
 • Tunnistamme toimintamme ympäristövaikutukset ja otamme huomioon metsien monikäyttö-, maisema- ja kulttuuriarvot
 • Lisäämme aktiivisilla luonnonhoitotoimillamme talousmetsien monimuotoisuutta esimerkiksi kulotuksilla ja lahopuun määrän lisäämisellä
 • Suojaamme vesistöjä ja pienvesiä ravinnevalumilta suojakaistoin sekä huolehdimme vesiensuojelusta metsänuudistamistöiden yhteydessä
 • Varmistamme henkilöstön ympäristöosaamisen jatkuvalla koulutuksella ja tuemme yrittäjiemme ympäristöosaamisen kehittämistä
 • Pyrimme vaikuttamaan koko arvoketjun ympäristövaikutuksiin alkutuotannosta käyttäjään asti viestimällä ympäristöperiaatteistamme
 • Kehitämme talousmetsien luonnonhoitoa erilaisissa hankkeissa yhdessä sidosryhmien kanssa sekä teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa
 • Seuraamme jatkuvasti luonnonhoidon laatua metsissämme.

Vastuullista luonnonsuojelua

 • Kunnioitamme suojelualueiden suojeluarvoja
 • Suojelemme arvokkaat metsäiset elinympäristöt ja luontokohteet sekä suojeltavien lajien elinympäristöt
 • Suojelemme suoluontoa sekä ennallistamme soita parantaen niiden luontoarvoja
 • Kannatamme vapaaehtoisuuteen perustuvia METSO- ja Helmi-ohjelmia