Reilu yhdessä tekemisen meininki ja työ metsien hyväksi ovat tornatorilaisille yhteinen intohimo. Henkilöstö on ollut vahvasti mukana myös luomassa yhtiölle uutta strategiaa vuosille 2022-2024.

Strategian painopisteinä ja punaisena lankana ovat KESTÄVYYS, KUMPPANUUS ja KASVU, joiden ympärille kaikki yhtiön strategiset tavoitteet rakentuvat.

Kestävyyden osalta taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden mittaaminen ja raportointi on yksinkertaista, mutta ekologisen kestävyyden osoittaminen selkokielellä on tyypillisesti haastavampaa. Uudessa strategiassa korostuu edelleen kokonaisvastuullisuuden tärkeys, mutta erityisfokus on ekologisen kestävyyden mittareiden ja seurannan kehittämisessä muun muassa luonnon monimuotoisuusohjelman kautta.   

Kumppanuudesta hyvänä esimerkkinä toimii suhde pääasiakkaan, Stora Enson, kanssa. Toiminnan tehokkuutta ja laatua kehitetään yhteisillä hankkeilla muun muassa metsäpalveluiden, metsien kasvun ja metsävarojen digitalisaation edistämiseksi. Myös muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten urakoitsijat ja järjestelmätoimittajat, kanssa tehtävän toiminnan halutaan perustuvan luottamukseen ja pitkän aikavälin kumppanuuteen.   

Kasvussa nähdään kolme ulottuvuutta: perinteinen taloudellinen kasvu, metsien biologinen kasvu ja henkisen pääoman kasvu. Taloudellisen kasvun ajureina toimivat jatkossakin uusien metsien hankkiminen (osto ja vuokraus), metsäpalvelumyynnin kasvattaminen sekä tuulivoimasta saatavien kehityspalkkioiden ja vuokratuottojen lisääminen. Tornator tutkii lisäksi hiilikompensaatiomarkkinan mahdollisia uusia tulonmuodostuskeinoja strategiakaudella. Metsien biologisen kasvun lisäämisessä panostetaan lannoitukseen ja jalostettujen taimien sekä siementen hyödyntämiseen. Lisäksi digitalisaation mahdollistamalla oikea-aikaisella ja entistäkin täsmällisemmällä metsänhoidolla voidaan vaikuttaa metsien kasvuun. Vähintään yhtä tärkeää on myös sijoitus henkisen pääoman kasvattamiseen. Tornatoriin yhtiönä on muodostunut 20 vuoden aikana suuri määrä huippuosaamista, joten henkilöstön hyvinvoinnista ja kehittämisestä huolehtiminen tulee olemaan avainasia uuden strategian onnistumiselle. 

Vuonna 2022 Tornatorin velaton arvo nousi lähes kahteen miljardiin euroon, liikevaihto oli ennätyksellinen 165 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste yli 60 prosenttia.