Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon valitulla strategialla. Lähtökohtana on yhtiön kaikkien merkittävien riskien systemaattinen kartoitus ja analysointi.

Tornatorin riskit on jaettu kolmeen pääluokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit ja rahoitusriskit. Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä kustakin pääluokasta:

Strategiset riskit

Puun kysynnän vaihtelu on luonnollisesti riski metsäyhtiölle. Kysyntäriski on pienentynyt puun käytön lisääntyessä ja monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Metsäteollisuuden uusien investointien myötä ja Venäjän tuontipuun tyrehtyessä puun kysyntä on kasvanut kaikissa yhtiön toimintamaissa. Yhtiö on varmistanut puun hyvää kysyntää myös sertifioimalla kaikki metsänsä.

Puun hinnan vaihtelu on yksi merkittävä riskitekijä Tornatorin tuloksen kannalta. Puun hinnan laskiessa Tornatorilla on tarvittaessa mahdollisuus hetkellisesti lisätä joko hakkuuoikeuksien myyntimäärää ja/tai tonttien sekä metsäpalstojen myyntiä. Tavoitteena on kuitenkin noudattaa kestävää hakkuusuunnitetta ja näin pyrkiä optimoimaan vuotuisia kassavirtoja pitkällä aikavälillä.

Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä hallitaan pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella metsien rakenteen ja ikäluokkajakauman mukaisesti. Puuston kasvun verifioinnissa yhtiö otti v. 2021 käyttöön Luonnonvarakeskuksen uusimpien tutkimustulosten perusteella kehittämät MOTTI-kasvumallit, joita on käytetty pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta) laadinnassa.

Metsän arvostusmenetelmän muutos Suomessa voi aiheuttaa aiempaa suurempaa volatiliteettia tulokseen kirjattavaan metsän käyvän arvon muutokseen. Transaktiopohjaisessa menetelmässä metsätilamarkkinan heilahdukset voivat olla suurempia kuin aiemmassa tulevaisuuden kassavirtoihin pohjautuvassa mallissa.

Nykyisten sertifiointikriteerien muutokset voivat vaikuttaa metsien käyttömahdollisuuksia heikentävästi ja aiheuttaa Tornatorille tulonmenetyksiä, ellei menetyksien täysimääräisestä korvaamisesta ole sovittu. Suomen FSC®:n kansallisten kriteerien tuorein määrittelytyö on päättynyt. Tornator osallistui tiiviisti tähän prosessiin, eikä näe muutosten aiheuttavan yhtiölle merkittäviä tulonmenetyksiä.

Metsien ostoon liittyy riskejä, ja investoinnin onnistumisen pystyykin toteamaan usein vasta pitkän ajan kuluttua. Ostokohteen puuvarojen ja rakenteen määrittelyssä hyödynnetään pitkälle vietyä teknologiaa, mutta edelleen joudutaan tekemään myös arvionvaraisia päätöksiä. Kohteiden hinnoitteluun on määritelty selkeät kriteerit, mutta hinnoittelu ja sen taustalla tehdyt arviot voivat vaikuttaa ostojen onnistumiseen tuottonäkökulmasta.

Tornator seuraa vallitsevaa taloussuhdannetta suunnitellessaan tonttimyyntiä. Suhdanteen heikentyminen saattaa vähentää lomarakennuspaikkojen kysyntää ja aiheuttaa väliaikaista tuottojen laskua. Tuulivoiman hankekehitykseen käytettävien investointien riskiä hallitaan tekemällä riittävän tarkat esiselvitykset ennen hankkeiden käynnistämistä, valitsemalla kumppaneiksi tunnettuja alan toimijoita, hajauttamalla hankkeet alueellisesti eri puolille Suomea sekä viemällä hankesuunnittelu läpi huolellisesti. Tornator ei osallistu tuulivoiman rakentamiseen eikä tuotannon omistamiseen, vaan myy osuutensa hankkeista ennen rakentamista ja jää maapohjan osalta vuokranantajaksi.

Metsävarojen hyödyntämisessä ympäristöön kohdistuvia riskejä Tornator hallitsee ympäristölainsäädäntöä ja sertifiointikriteerejä noudattamalla. Riskit otetaan huomioon henkilöstön kouluttamisessa ja perehdyttämisessä sekä minimoidaan toiminnan hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisen korkealla tasolla.

Poliittisena riskinä voidaan pitää merkittäviä uusia lakisäädöksiä tai muita toimintaa rajoittavia tekijöitä. Esimerkkinä tällaisesta voi pitää Suomessa käytävää keskustelua metsien käytön hyväksyttävyydestä tai EU-tason pohdintoja metsätaloutta rajoittavasta sääntelystä. Metsien rooli muun muassa luontokadon pysäyttämisessä on noussut vahvasti otsikoihin. Myös metsäomaisuuden kasvattaminen ulkomaisena yrityksenä voi altistaa yhtiön poliittisille riskeille kohdemaissa. Riskien hallinnassa merkittävässä roolissa on yhteistyö viranomaisten, koulutuslaitosten ja erilaisten järjestöjen kanssa sekä aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa. Myös osallistuminen alan tutkimustyöhön ja esimerkiksi erilaisten hiililaskelmien tuottaminen on osa proaktiivista riskien hallintaa. Tornator noudattaa avointa viestintää, jossa korostuu yhtiön harjoittaman metsätalouden positiivinen kokonaisvastuullisuus ja muut yhtiön arvot.

Tornatorin tavoitteena on jatkaa toiminnan laajentamista myös Suomen rajojen ulkopuolella maissa, joissa kasvumahdollisuudet todetaan kannattaviksi. Maantieteellinen laajentuminen on sekä keino hallita riskejä että riski. Tornatorin kannalta Romania ja Viro ovat Suomea heikompia korruptiotilastoissa. Tornator sitoo taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun kiinteäksi osaksi liiketoimintaansa, jota ohjaavat kaikille toimintamaille yhteiset vastuullisen liiketoiminnan periaatteet (Code of Conduct). Lisäksi laajenemisen riskejä hallitaan valitsemalla asiantuntevia kumppaneita ja luotettavia asiakkaita sekä tasapainottamalla pitkä- ja lyhytaikaisia puunmyyntisopimuksia. Yhtiö suorittaa sisäistä tarkastusta kaikissa maissa, ja konsernissa on käytössä myös ns. whistleblowing-kanava.

Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen ja sitouttaminen on riski myös metsätaloudessa. Tornator on varautunut metsureiden eläköitymiseen sopimalla uusia yrittäjäsopimuksia ja lisäämällä koneellista työtä. Toimihenkilöiden osalta tehdään yhteistyötä alan koulutuslaitosten kanssa ja ennakoivaa rekrytointia. Riskiä hallitaan myös aktiivisella henkilöstöhallinnolla ja henkilöstön kehittämisellä. Sodan takia Ukrainasta ei ole ollut saatavissa työntekijöitä metsänhoidon urakointitöihin. Tuleva jälleenrakennus voi aiheuttaa pulaa metsätyöntekijöistä Tornatorin toimintamaissa, mikäli näistä siirtyy työvoimaa Ukrainaan.

Operatiiviset riskit

Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Entistä enemmän operatiivista työtä tehdään yrittäjäresursseilla, mikä asettaa haasteita toiminnan kontrollille, esimerkiksi ympäristövahinkojen ja työturvallisuuden osalta. Metsäpalveluliiketoiminnan laajentaminen koko Suomeen on lisännyt Tornatorin riskejä mm. käytettävien urakoitsijoiden määrän kasvun kautta. Valvontaa kehitetään sekä koulutuksen että tietotekniikan avulla.

Ilmastonmuutoksen lisäämät luonnontuhot muodostavat entistä suuremman riskin metsäomaisuudelle. Tornatorin osalta omistuksen koko, maatieteellinen laajuus, metsien hyvä terveys ja kasvukunto sekä metsätuholain edellyttämät toimet toimivat luontaisena riskienhallintakeinona. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa metsävakuutus, joka on mitoitettu kattamaan erittäin suuren katastrofin tuhoja. Ulkomailla Tornator ei ole katsonut kannattavaksi vakuuttaa omistamiaan metsiä, sillä kohdemaissa ei ole tällä hetkellä toimivia metsävakuutusmarkkinoita. Riskinä voidaan pitää myös kyberhyökkäyksen uhkaa eli yhtiön tietojärjestelmiin kohdistuvia riskejä. Tähän on varauduttu hyödyntämällä kehittynyttä suojausteknologiaa ja huolehtimalla käyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksesta.

Rahoitusriskit

Merkittävä lainapääoman osuus yhtiön taseessa muodostaa riskin, jonka hallintaan Tornator on erityisesti panostanut. Hyvät ja toimivat kanavat pääomamarkkinoille mahdollistavat lainojen onnistuneen uudelleenrahoituksen. Yhtiö muokkaa lainaportfoliotaan rahoitusmarkkinoiden tilanteen mukaan niin, että tulevat lainojen erääntymiset hajautuvat usealle vuodelle ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Yhtiö on hajauttanut varainhankintaan liittyviä riskejä laskemalla liikkeeseen eri vuosina erääntyviä pankkilainoja ja joukkovelkakirjalainoja. Markkinakorkojen muutoksiin yhtiö on varautunut johdannaissopimuksilla. Korkosuojaus pienentää lainojen korkoriskiä. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Yhtiöllä on myös yritystodistusohjelma, jolla optimoidaan rahavarojen tarvetta. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin sekä lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin.

Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.

Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet

Kestävä metsätalous on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tehtävänämme on varmistaa yhtiön metsien hiilensidontakyky ja ekosysteemipalvelut muuttuvissa olosuhteissa pitämällä metsät monimuotoisina, terveinä ja hyvässä kasvukunnossa. Tornator on sitoutunut kestävään
metsätalouteen, monimuotoisuuden lisäämiseen sekä metsien sertifiointiin.

Tornator lanseerasi vuonna 2021 oman ilmasto-ohjelman vuosille 2021–2030. Ohjelmassa on tavoitteet metsien hiilensidonnan lisäämiselle ja korvaavuusvaikutusten kasvattamiselle. Metsien kasvu ja hiilensidontakyky varmistetaan mm. metsänuudistamistapojen oikealla kohdentamisella, lannoituksella ja jalostetun taimiaineksen käytöllä. Potentiaalisia tuulivoimalakohteita kartoitetaan pyrkimyksenä mahdollistaa tuulivoiman rakentamista yhtiön maille.

Tornatorin hallitus on hyväksynyt ilmasto-ohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ja sille raportoidaan ohjelman etenemisestä vuosittain. Johtoryhmä valvoo ja koordinoi ohjelman toteutusta liiketoimintaprosesseissa. Ilmastoasiat ovat mukana myös vuotuisessa Green finance investor -kirjeessä. TCFD-raportoinnin kokonaisvastuu on yhtiön henkilöstö-, viestintä- ja
vastuullisuusjohtajalla.

Ilmasto-ohjelman vuosi 2023
Vuonna 2023 ilmasto-ohjelman mukaiset toimenpiteet pystyttiin toteuttamaan pitkälti suunnitelmien mukaisesti. Kasvatuslannoituksia tehtiin yhtiön metsissä noin 7 000 hehtaarin alalla (tavoite 8 000 hehtaaria). Lisäksi boorilla tehtiin terveyslannoituksia noin 750 metsähehtaarilla.

Metsien istutukset toteutuivat tavoitteiden mukaisesti jalostetuilla taimilla, joilla on noin 20 prosenttia parempi kasvu jalostamattomiin verrattuna. Metsät jatkoivat kasvuaan riittävän runsaspuustoisina ja terveinä. Lisämaiden hankinnassa onnistuttiin reilusti yli tavoitteiden. Kokonaisuudessaan puuston hiilensidontakyky nousi noin 4,5 Mt CO2/v tasolle. Sen sijaan korvaavuusvaikutukset jäivät edellisen vuoden tasolle, mutta hakkuumahdollisuuksien osalta ollaan silti vielä hyvin tavoiteaikataulussa. Hakkuumahdollisuuksien laskennalliset korvaavuusvaikutukset olivat kumulatiivisesti noin 0,07 Mt CO2/v. Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon osalta korvaavuusvaikutukset olivat niin ikään noin 0,07 Mt CO2/v. Ennalta on jo ollut kuitenkin tiedossa, että lisäkapasiteetin käyttöönotto painottuu enemmän ohjelmakauden loppupuolelle.

Ilmastoon liittyvien riskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta
Ilmastoon liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen vaaditaan paljon jo olemassa olevaa tietoa, mutta myös uutta tutkimustietoa tarvitaan. Tietoa ilmastonmuutoksen riskeistä ja mahdollisuuksista hankitaan tutkimustuloksista, keräämällä oman kenttäorganisaation havaintoja ja analysoimalla toimintaympäristön muutoksia. Tornator on mukana useissa ilmastoon liittyvissä tutkimushankkeissa, esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa monitieteellisessä Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa. Sidosryhmiemme odotuksia ja näkemyksiä kartoitamme olennaisuustutkimusten avulla. Yhtiössä seurataan systemaattisesti metsänhoidon laatua ja muita hiilensidontaan ja metsien terveyteen liittyviä tunnuksia. Yhtiön metsien hiilitaselaskennat ovat mukana metsävaralaskennoissa.

Tornator laati ensimmäisiä hiilijalanjälkilaskelmia ja skenaarioanalyysejä vuonna 2018. Tämän jälkeen
laskelmiin on tehty tarkennuksia ja lisäksi selvityksiä hiilensidonnan kreditointimahdollisuuksista. Laskelmien avulla olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjen lähteet ja toisaalta määrittäneet yhtiön metsien hiilensidontakyvyn. Yhtiön toiminnasta ei aiheudu merkittävästi kasvihuonepäästöjä, sillä metsiemme hiilensidonta ylittää yli tuhatkertaisesti oman toimintamme päästöt. Yhtiö on minimoinut päästöjään suosimalla etätyöskentelyä toimistojen energiakulutuksen vähentämiseksi ja kehittämällä digitaalisia sovelluksia työnteon tuottavuuden
parantamiseksi ja työmatkaliikenteen vähentämiseksi. Tornator on aidosti hiilinegatiivinen yritys.