Tornatorin ilmasto-ohjelma luo positiivisia ilmastovaikutuksia

Ilmasto-ohjelmamme tavoitteena on lisätä puuston hiilensidontaa 20% ja metsien käytön korvaavuusvaikutuksia 50% ohjelmakaudella. Osallistumme ilmastotalkoisiin ilmastoviisaan metsätalouden keinoin lisäämällä puuston kasvua, hillitsemällä maaperän päästöjä ja mahdollistamalla sekä tuulivoiman että uusiutuvan puuraaka-aineen käyttöä fossiilisten korvaamiseksi. Ilmastotekojemme toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista seurataan vuosittain vastuullisuusraportoinnin yhteydessä. 

Metsät ilmastonmuutoksen hillinnässä

Ilmastonmuutoksen kannalta metsien tärkein rooli on yhteyttäminen eli hiilen sitominen ilmakehästä, ei hiilen varastointi. Tämä ja monet muut faktat sekoittuvat helposti ilmastokeskusteluissa. Me tornatorilaiset haluamme edistää metsiemme kasvua ja säilyttää niiden elinvoimaisuuden. Kestävän metsätalouden eri ulottuvuuksien yhteensovittaminen korostuu kuitenkin jatkossakin.

Lisäämme puuston hiilensidontaa 20 %

Tavoitteenamme on lisätä puuston kasvua ja siten myös hiilensidontaa omistamissamme ja hoitamissamme metsissä 20 prosentilla. Ilmastoviisaan metsätalouden keinoja ovat muun muassa metsien lannoitus, jalostetun taimiaineksen hyödyntäminen ja hakkuu- ja hoitotoimenpiteiden oikea kohdentaminen ja ajoittaminen.

Lisäämme korvaavuusvaikutuksia 50 %

Ilmaston kannalta olennaista on fossiilisten päästöjen vähentäminen. Metsillä on suuri rooli tämän aikaan saamiseksi. Metsistä saatavilla uusiutuvilla puuraaka-aineilla voidaan korvata monia fossiilisia raaka-aineita ja näin välttää fossiilisia päästöjä. Tällöin puhutaan substituutio- eli korvaavuusvaikutuksista. Kun lisäämme metsiemme kasvukykyä, saamme myös lisää hakkuumahdollisuuksia. Tavoitteenamme on hyödyntää hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti korvaavuusvaikutusten mahdollistamiseksi.  Lisäksi Tornator edistää tuulivoiman rakentamista ja vuokraa maitaan tuulivoimaloita varten. Tuulivoimatuotannon lisäämisellä saadaan aikaan huomattavat korvaavuusvaikutukset, kun tuulivoima korvaa fossiilista energiantuotantoa.

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen metsiin ja ilmastonmuutokseen

Metsät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Aihe herättää usein monia kysymyksiä. Kokosimme tavallisimpiin kysymyksiin vastauksia ja liitimme oheen myös sanaston, jonka avulla voi perehtyä ilmastokeskustelun keskeisimpiin termeihin.  

Ilmasto-ohjelman seuranta

Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa. Ilmasto-ohjelman tuloksia seurataan säännöllisesti ja raportoidaan vuosittain. Osa jo aiemmin tehdyistä toimenpiteistä realisoituu tämän ohjelmakauden aikana ja osa toteutettavista toimenpiteistä realisoituu vasta myöhemmin. Puuston hiilensidonnan lisääntymistä seurataan lähinnä puuston kasvun paranemisen kautta ja korvaavuusvaikutuksia hakkuumahdollisuuksien ja tuulivoimaloiden tuotantokapasiteetin lisääntymisen kautta.