Monimuotoisuusohjelmamme tavoitteena on turvata ja lisätä Tornatorin metsien monimuotoisuutta ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja monimuotoisuuden parantamiseksi lisäämällä aktiivisen luonnonhoidon määrää, suojelemalla arvokkaita alueita, jatkamalla tuloksekkaan sidosryhmäyhteistyön tekemistä sekä seuraamalla toimenpiteiden monimuotoisuusvaikutuksia.

Monimuotoisuusohjelman mukaiset toimenpiteet edistävät uhanalaisten metsälajien ja luontotyyppien tilan lisäksi ekosysteemipalveluita, vesiensuojelua, riistanhoitoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää.

Tornatorin business-plan on sata vuotta.

Hoidamme metsiämme yli sukupolvien eli varmistamme toimintamme pitkän aikavälin kestävyyden. Tornatorille luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ollut aina osa normaalia, jokapäiväistä työtä.

Suojelemme vähintään 5000 hehtaaria arvokkaita luontokohteita

Lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuuden turvaamien edellyttää talousmetsien luonnonhoidon lisäksi myös metsätalouden ulkopuolelle jätettävien arvokkaiden elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien elinalueiden suojelemista.  

Toteutamme vähintään 200 aktiivista metsä- ja vesielinympäristön parantamishanketta

Metsäisten elinympäristöjen hoidolla tuetaan elinympäristöjä, joiden luonnonarvot ovat vähentyneet esimerkiksi elinympäristöjen umpeutumisen tai ihmisen toiminnan seurauksena. Tällaisia elinympäristöjä voivat olla esimerkiksi lehdot, paahdeympäristöt, kuloalueet, vieraslajien valtaamat alueet ja joidenkin lajien esiintymispaikat.

Ennallistamme vähintään 3000 hehtaaria suoelinympäristöjä

Ennallistamisella aikaansaatava suoluontotyyppien tilan paraneminen on tärkeää paitsi luonnon monimuotoisuuden, myös niiden tarjoamien ekosysteemipalvelujen turvaamiseksi. Suot muun muassa sitovat ja varastoivat hiiltä, tasaavat tulvia, suodattavat ja puhdistavat vettä sekä tarjoavat marjoja ja riistaa.

Suojatiheikköjä kaikissa metsänhoidon vaiheissa

Suojatiheiköt ovat metsänkäsittelyssä säästettäviä pienialaisia pensaiden ja eri kokoisten puiden muodostamia ryhmiä, jotka lisäävät metsän rakenteellista vaihtelua sekä tarjoavat metsälajeille suojaa, ravintoa ja pesäpaikkoja.

Turvaamme lahopuujatkumon metsissämme

Joka neljäs laji kaikista metsälajeistamme tarvitsee lahopuuta elääkseen ja lahopuu on siten metsien merkittävin monimuotoisuutta lisäävä resurssi, johon voidaan vaikuttaa myös talousmetsien luonnonhoidolla. Lahopuun määrän lisäksi myös lahopuun laatu ja jatkuvuus ovat keskeisiä tekijöitä lahopuusta riippuvaisten lajien kannalta.  

Jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta ja jyrsinmuokkausta turvemailla

Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus tarkoittaa metsän kasvattamista peitteisenä ilman uudistushakkuita. Tasaikäisrakenteisella turvemaalla mahdollisimman kevyt uudistusalojen muokkaustapa voidaan merkittävästi edistää lahopuun säilymistä, pienentää aiheutuvaa vesistökuormitusta sekä säästää aluskasvillisuutta.

Metsänhoito-ohjeet sekapuustoisuuden lisäämiseksi

Sekapuustoisuus eli useiden puulajien kasvattaminen rinnakkain lisää ennen kaikkea metsän monimuotoisuutta kasvattamalla laji- ja yksilömääriä metsässä. Varsinkin lehtipuut lisäävät sienien, kääpien, puilla kasvavien sammalten ja jäkälien lajimääriä.  

Monimuotoisuusohjelman seuranta

Muutokset elinympäristöissä ja lajistossa tapahtuvat hitaasti, minkä takia Tornatorin monimuotoisuusohjelman ohjelmakaudeksi valittiin kymmenen vuotta. Luonnontilan kehitystä ja luontotekojen vaikuttavuutta seurataan välillisillä mittareilla monimuotoisuutta indikoivien metsien rakennepiirteiden kehittymisen sekä suojelun ja muiden aktiivisten monimuotoisuustoimenpiteiden toteuttamisen kautta.