Kannattava metsätalous turvaa myös luonnon monimuotoisuuden – Tornatorin uusi ohjelma 2021–30

Tornatorin omistajille, muun muassa suomalaisille työeläkeyhtiöille, on ensiarvoisen tärkeää, että yhtiö hoitaa metsiään yli sukupolvien eli varmistaa toimintansa pitkän aikavälin kestävyyden. Tornatorille luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on ollut aina osa normaalia, jokapäiväistä työtä. Aihe on kuitenkin noussut ilmastonmuutoksen rinnalla aivan uuteen fokukseen. Meille tuli tunne, että yhteiskunnassa kaivataan positiivista esimerkkiä siitä, miten yksittäinen toimija voi asettaa luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle konkreettisia, mitattavia tavoitteita ja luoda näin uskoa parempaan tulevaisuuteen. Suomen suurimpana yksityisenä metsänomistajana Tornator päätti nostaa riman entistäkin korkeammalle ja haastaa sekä itsensä että muut konkreettisiin toimiin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Aihe ei voisi olla ajankohtaisempi: monimuotoisuuskato uhkaa monia luontotyyppejä ja lajeja. Julkiseen keskusteluun on noussut tarve luontopääoman arvottamiselle ihan uudella tavalla. On myös nähty, miten ilmastonmuutos ja luontokato kiihdyttävät toinen toisiaan. Asiantuntijat ovat todenneet, että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta fossiilisten raaka-aineiden käyttö on saatava vähentymään radikaalisti, ja että korvaavan raaka-aineen tulee olla uusiutuvaa, ilmastoystävällistä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta kestävää. Kestävästi hoidetuista metsistä saatava uusiutuva puuraaka-aine on oiva ratkaisu, muttei kuitenkaan ongelmaton. Metsien käytöllä voi olla negatiivisia vaikutuksia juuri luonnon monimuotoisuuskadon kannalta. Tästä syystä meidän ei tule tyytyä minimivaatimuksiin tai kuvitella, että nykyiset keinot ovat riittäviä. Planeettamme tulevaisuuden kannalta olemme käännekohdassa, maailma kaipaa esikuvia ja edelläkävijöitä.

Yksittäisen yhtiön näkökulmasta taloudellisen kannattavuuden varjeleminen on luonnollisesti pitkällä aikavälillä kriittinen asia. Myös luonnon monimuotoisuuden kannalta on tärkeää, että metsäalan yhtiöt ovat kannattavia. Kannattavalla yhtiöllä on resursseja kouluttaa henkilöstöään tunnistamaan metsien monimuotoisuutta turvaavia tekijöitä, ja se kykenee investoimaan digitaalisiin järjestelmiin, joiden avulla helpotetaan arvokkaiden luontokohteiden havainnointia ja rekisteröintiä. Taloudellisesti kannattava yritys pystyy huolehtimaan sekä sosiaalisista että ekologisista velvollisuuksistaan. Kokonaiskestävyydestä huolehtiminen on yrityksen ensisijainen tehtävä, ja pitkällä aikavälillä kannattavuus on ehdoton edellytys yrityksen positiivisille ekologisille vaikutuksille, myös monimuotoisuuden turvaamiselle.

Vaarantaako uusi monimuotoisuusohjelma ja siihen panostaminen jotenkin Tornatorin kannattavuuden? Tähän on helppo vastata: Tornatorin business plan on 100 vuotta. Jos me emme varmista luonnon monimuotoisuuden säilymistä, vaarannamme koko liiketoimintasuunnitelmamme, ja se vasta olisi kallista meidän omistajillemme. Kestävyys ja kannattavuus kulkevat käsi kädessä, ainakin meidän liiketoiminnassamme.

Luonnon monimuotoisuuskadon torjuminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat asioita, joiden perusteella meidän lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat meitä arvioimaan. Ei tuoteta heille pettymystä.

Lue lisää Tornatorin monimuotoisuusohjelmasta.