Tornatorin monimuotoisuusohjelma käsittää vähintään 5000 hehtaarin alan arvokkaiden luontokohteiden suojelua.

Lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuuden turvaamien edellyttää talousmetsien luonnonhoidon lisäksi myös metsätalouden ulkopuolelle jätettävien arvokkaiden elinympäristöjen ja uhanalaisten lajien elinalueiden suojelemista

Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuuden lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä kaikkia kansalaisia varten.

Avainbiotoopeilla tarkoitetaan harvinaisten eläin- ja kasvilajien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä kohteita, jotka jätetään metsätaloustoimien ulkopuolelle. Avainbiotoopit ovat usein pienialaisia, mutta niiden lajistollinen merkitys on huomattava. Avainbiotooppikohteet poikkeavat tavallisesta metsämaisemasta esimerkiksi vesi- ja ravinnetaloudelta sekä topografialta ja niissä esiintyy lajistoa, joka on sopeutunut kyseisiin olosuhteisiin.