Puuston hiilensidonnan lisäystavoite on 20 % nykytilanteeseen verrattuna. Seurattavia osa-alueita ovat jalostetun taimiaineksen käyttö, hakkuiden ja metsänhoitotoimenpiteiden oikea kohdentaminen, lannoittaminen, lisämaiden hankinta ja muut puuston kasvua lisäävät toimenpiteet. Toteutuneen hiilensidonnan arvioimiseksi pystytään käyttämään mitattavissa olevia tunnuksia, mutta osin lisäys joudutaan päättelemään omien laadunseurantatulosten ja keskimääräisten tutkimustulosten perusteella. Arvioinnit tehdään vuosittain aina parhaan käytössä olevan tiedon perusteella.

Korvaavuusvaikutusten lisäystavoite on 50 % nykytilanteeseen verrattuna. Seurattavia osa-alueita ovat hakkuumahdollisuuksien lisääntyminen ja tuulivoimatuotannon käyttöönottamisen edistyminen. Toteutumatiedot saadaan toteutuneiden hakkuumäärien ja käyttöön otettujen tuulivoimapuistojen käyttöasteiden perusteella.

Ilmasto-ohjelman tuloksia voi seurata muun muassa vuosittain julkaistavassa Green finance Investor -kirjeessä.