Ulkomaista työvoimaa käyttävät metsäpalveluyritykset huolehtivat pääsääntöisesti hyvin työnantajavelvoitteistaan

Tornator teetti kuluvana syksynä metsäpalveluja tuottaville ja ulkomaista työvoimaa käyttäville sopimusyrityksilleen selvityksen, jossa tarkastettiin ja todennettiin, miten yritykset noudattavat ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevia velvoitteita. Arviointi kohdistui kuuteen metsäpalveluyritykseen, joiden toimintaa arvioi ulkopuolinen asiantuntijataho Tapio Palvelut Oy.  

Ulkomaista työvoimaa palkkaavien yritysten on varmistettava Suomeen tulevan henkilön työnteko-oikeus ja noudatettava toiminnassaan suomalaista työlainsäädäntöä sekä voimassa olevaa, yleissitovaa työehtosopimusta. Keskeisiä asioita olivat työturvallisuus ja työterveyshuolto, työehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työajan seuranta, työssä tarvittava ammattitaito ja varusteet sekä työntekijöiden asumisolot Suomessa työskentelyn aikana. Lisäksi tämän vuoden aikana ulkomaista työvoimaa käyttävä yritys on velvollinen varmistamaan työntekijöiden terveysturvallisuuden koronapandemian vuoksi.

”Halusimme todentaa nämä asiat, sillä ulkomaisen työvoiman käyttö metsätaloudessa on lisääntymässä voimakkaasti. Sopimusyrittäjät ovat meille tärkeä sidosryhmä, ja edellytämme kaikilta kumppaneiltamme vastuullista toimintaa”, sanoo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

Tapio Palvelut Oy:n loppuraportissa todettiin, että auditoiduissa yrityksissä työnantajan ja työn tilaajan velvoitteita noudatetaan pääsääntöisesti hyvin, esimerkiksi ulkomaisen työntekijän työnteko-oikeus oli aina selvitetty ja dokumentoitu, työterveyshuolto järjestetty sekä terveysturvallisuus varmistettu. Työntekijöiden asuminen Suomessa on hyvin järjestetty ja työssä tarvittavien turvavarusteiden käytöstä on huolehdittu.

Kehitettävää kuitenkin ilmeni muun muassa työturvallisuuslain edellyttämän toimintaohjelman ja riskikartoituksen ajantasaisuudessa, ulkomaisille työntekijöille tarkoitetuissa työohjeissa ja tilaajavastuulain edellyttämien selvitysten arkistoinnissa. ”Tuemme sopimusyrittäjiämme kehitettävien asioiden kuntoon saattamisessa ja näin vahvistamme toimialan vastuullisuutta sekä kestävien resurssien saatavuutta myös tulevaisuudessa”, kertoo Tornatorin metsänhoitopäällikkö Ville Nousiainen.

Lisätietoja:

Ville Nousiainen, metsänhoitopäällikkö, Tornator Oyj, puh. 050 576 4507

Ari Nieminen, laatu- ja koulutusasiantuntija, Tapio Palvelut Oy, puh. 040 718 2595