20-vuotiaana vahvempi kuin koskaan

Monella tapaa poikkeuksellisena vuotena 2022 Tornatorin iskunkestävyys tuli testattua jälleen kerran. 20 vuotta täyttäneen yhtiömme toiminta on vakaalla pohjalla myös tulevaisuudessa kokonaisvastuullisuuteen pohjautuvan strategiamme ansiosta. Vuosikertomuksemme voit lukea kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme.

Uuteen strategiakauteen lähdimme suurin odotuksin, ja onnistuimme edistämään strategisia kestävyyteen, kumppanuuteen ja kasvuun liittyviä tavoitteitamme laajalla rintamalla koko organisaation toimesta. Metsän arvonmääritykseen tekemämme muutoksen johdosta taseemme ja omavaraisuutemme vahvistuivat entisestään. Pystyimme vastaamaan äkillisesti muuttuneeseen asiakastarpeeseen laadukkaasti suunnitelluilla leimikoilla ja kasvaneen puun luovutuksen ja kohonneiden yksikköhintojen ansiosta liikevaihtomme nousi uuteen ennätykseen kaikissa kolmessa toimintamaassa. Tehokas ja asiakasystävällinen ostoprosessimme turvasi tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiamme hankkimalla varsin kireässä markkinassa yli 16 000 hehtaaria metsämaata.

Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan oli shokki niin liiketoiminnallisesta kuin inhimillisestä näkökulmasta. Vaikka sodan negatiiviset taloudelliset vaikutukset eivät iskeneet juurikaan yhtiöömme, niin sodan aiheuttama humanitaarinen kriisi on koskettanut laajasti tornatorlaisia. Sodan alettua järjestimme nopeasti apua hädässä oleville ukrainalaisille sekä raha-avustuksella että tukemalla konkreettisia avustuslähetyksiä Romanian organisaatiomme kautta. Apumme jatkuu niin kauan kuin siihen on tarvetta.
Vuonna 2022 Tornator juhli 20-vuotista taivaltaan. Kesällä koitti odotettu hetki, kun henkilöstömme kokoontui parin vuoden jälkeen Imatralle juhlistamaan yhtiön 20-vuotissyntymäpäiviä. Tapahtuma oli iloinen ja tärkeä yhteenkuuluvuuden vahvistamisen näkökulmasta pitkään jatkuneiden poikkeusolojen jälkeen.

Kestävyysohjelmissa paljon konkreettista toimintaa

Ekologisen kestävyyden keihäänkärkiä Tornatorilla ovat kymmenvuotiset ilmasto– ja monimuotoisuusohjelmat, joiden määrätietoista edistämistä jatkoimme vuonna 2022. Ilmasto-ohjelman tavoitteena on lisätä metsiemme puuston kasvua ja siten hiilensidontaa. Lisäksi tavoittelemme metsiemme korvaavuusvaikutusten kasvattamista lisäämällä hakkuumahdollisuuksia ja tuulivoimatuotantoa maillamme. Vuoden lopun ilouutisia olikin tieto Pieksämäen Niinimäen tuulipuiston investointipäätöksestä.

Vuonna 2022 käynnistimme useita metsien monimuotoisuuden lisäämiseen tähtääviä yhteistyöhankkeita, joista merkittävin oli WWF:n ja Stora Enson kanssa sovittu monivuotinen virtavesiyhteistyö. Lisäksi mahdollistimme Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisen sopimalla valtion kanssa tarvittavista maan vaihdoista.

Olemme ohjelmissamme sitoutuneet kattavaan raportointiin tavoitteiden etenemisestä vuosittain. Tornatorin kestävyysraportointi saikin hienon ulkoisen tunnustuksen, kun meidät palkittiin parhaana biodiversiteettiraportoijana vuonna 2022.

Metsistä toivottiin ratkaisuja moniin haasteisiin

Julkista metsäkeskustelua leimasi entistäkin voimakkaampi ristiveto. Vahvoja mielipiteitä esitettiin metsien roolista taloudellisen ja sosiaalisen turvan lähteenä. Toisaalta haluttiin muistuttaa metsien merkityksestä hiilen sidonnalle, luonnon monimuotoisuudelle ja virkistykselle.

Sekä EU:ssa että kansallisella tasolla julkistettiin uusia, metsiä koskevia asetuksia ja lakialoitteita. Vaikeinta eri osapuolille tuntuu olevan ymmärtää ja tunnustaa, että metsistä on moneksi.

Metsäsektori on ainoa hiilinegatiivinen toimiala maailmassa, joten jokainen kestävässä metsätaloudessa toimiva voi olla erittäin ylpeä työstään.

Historia on osoittanut, että metsien kestävällä käytöllä on merkittävä positiivinen vaikutus niiden kasvuun ja hiilensidontakykyyn. Tornatorin metsissä oikein ajoitetut ja mitoitetut hakkuut, tehokas uudistaminen, jalostettujen taimien käyttö ja lannoitus varmistavat jatkossakin metsien terveyden ja kasvun. Hiilidioksidipäästöjen oleellinen vähentäminen on ainoa realistinen keino pysäyttää ilmastonmuutos.

Puu on uusiutuva raaka-aine, joka tarjoaa oivan mahdollisuuden fossiilisten, päästöjä aiheuttavien raaka-aineiden korvaamiseen kestävästi. Metsäsektori on ainoa hiilinegatiivinen toimiala maailmassa, joten jokainen kestävässä metsätaloudessa toimiva voi olla erittäin ylpeä työstään. Vastuullisena toimijana toivotamme tervetulleeksi myös keskustelun luontopääoman merkityksestä yritysten kestävyyttä ja raportoinnin laatua arvioitaessa.

Metsäkadon pysäyttäminen on tärkeä globaali tavoite, ja tässäkin kestävä metsätalous tarjoaa oikeat keinot. Ilmaston ja hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta olisi erittäin tärkeää siirtyä nykyisestä vastakkainasettelun ilmapiiristä rakentavaan ja metsien monikäyttöä ymmärtävään keskusteluun.

Suomen uusi kansallinen metsästrategia (KMS2035) antaa hyvät lähtökohdat metsäsektorin kehittämiselle niin, että maassamme pystytään nauttimaan jatkossakin monipuolisesti metsistämme ja siirtämään ne tuleville sukupolville entistä paremmassa kasvukunnossa.

Tornator vastaa työelämän muutoksiin

Tornatorin strategiassa henkilöstön henkisen pääoman kasvattaminen on asetettu taloudellisen ja metsien biologisen kasvun ohella tärkeäksi tavoitteeksi. Kilpailu osaajista kovenee ja positiivisen työnantajamielikuvan rooli korostuu. Panostimme huippuosaajiemme hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen monin tavoin myös vuonna 2022. Onnistuimme myös rekrytoimaan joukon uusia osaajia taloon.

Erittäin hyvistä työtyytyväisyyskyselyidemme tuloksista huolimatta kasvaneet työmäärät ja digitaalinen tietotulva ovat viime vuosina haastaneet tornatorlaisten työssäjaksamista. Tähän haasteeseen vastaamiseksi Tornatorissa toteutettiin vahvasti henkilöstöä osallistava toimintatapamuutoshanke, jonka avulla työtä uudelleen organisoitiin työkuorman tasoittamiseksi. Hankkeella varmistettiin myös Tornatorin suuren metsäomaisuuden optimaalinen hallinta prosessien tehokkuutta parantamalla ja siiloja purkamalla.

Merkittävä saavutus oli myös METO metsäalan asiantuntijat ry:n kanssa solmittu koko toimihenkilöstön kattava työehtosopimus. Sopimus oli osaltaan tapamme osoittaa edelläkävijyyttä työntekijöiden yhdenvertaisessa kohtelemisessa.

Toimintamme alusta alkaen myös yksi asia on säilynyt muuttumattomana: halu siirtää metsät entistä parempina tuleville sukupolville.

Metsiemme merkitys yhteiskunnalle kasvaa

Tornatorin 20-vuotisen historian aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Toimintaympäristömme on muuttunut suuresti, ja jokainen vuosi on tuonut yllätyksiä. Yhtiönä Tornator on kasvanut, kansainvälistynyt ja laajentanut liiketoimintaansa. Monilla mittareilla olemme pystyneet täyttämään ja jopa ylittämään meille asetetut tavoitteet tarjoamalla tasaista, hyvää ja kestävää tuottoa laajasti koko yhteiskunnalle. Toimintamme alusta alkaen myös yksi asia on säilynyt muuttumattomana: halu siirtää metsät entistä parempina tuleville sukupolville.

Tornator on löytänyt oman paikkansa metsäsektorilla ja olemme edelleen omistuspohjan ja toimintamallimme osalta uniikki yhtiö Euroopan mittakaavassa. Metsiemme merkitys yhteiskunnalle on tuskin koskaan ollut niin suuri kuin tänä päivänä. Ukrainan sodan aiheuttama tarve kansalliselle huoltovarmuudelle ja ilmastonmuutoksen riskit pitävät huolen siitä, että ammattitaitoisilla työntekijöillämme on kiireiset ajat jatkossakin.

Lopuksi haluan esittää erityisen kiitoksen Tornatorin omistajille, jotka ovat uskoneet yhtiöön ja sen henkilöstöön 20 vuoden ajan. Tulemme jatkamaan 100 vuoden liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamista ylpeinä ja motivoituneina niin kauan kuin mandaattia riittää.

Haluan myös kiittää kaikkia tornatorlaisia, urakoitsijoita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä hienosta matkasta kanssamme. Uskon, että saamme kokea vielä paljon merkityksellisiä asioita yhdessä toteuttaessamme Tornatorin tarkoitusta: Intohimona metsä – vastuullisia ratkaisuja yli sukupolvien.