Tornator Eesti tunnustas Maaülikooli õppurit

Eesti Maaülikooli aulas toimus 21. juunil metsandus- ja maaehitusinstituudi lõpuaktus, kus toimus värskete lõpetajate õnnitlemine ja diplomite üleandmine. Aktusel osales ka Tornator Eesti OÜ esindaja, kes andis üle viiendat aastat järjest parima metsanduse diplomitöö tunnustuse, milleks on 1000 euro suurune preemia.

Käesoleval aastal oli Tornator Eesti OÜ magistritöö preemia saajaks Feliks Sirkas tööga „Kultuuride hoolduse ja valgustusraie vajaduse hindamine aerolidari andmete põhjal“. Lõputöö juhendaja on Mait Lang.

„Metsakasvatustööde aktiivseim periood jääb metsa eluringi algusesse, kus uue metsapõlvkonna kujundamisel on oluline roll noorendike hooldamisel ja valgustusraietel. Tööde õigeaegseks planeerimiseks ja mõistlike metsamajandamise otsuste tegemiseks peavad ettevõttel olema kvaliteetsed metsaandmed. Tulevikus võiks kaugseire olla abivahend metsnikele noorendike hooldamise ja valgustusraie vajaduse hindamisel.“ Tõnis Tõnisson

Tänu kvaliteetsetele andmetele saavad haritud metsamehed teha paremaid metsmajanduslikke otsuseid ning tagada metsade ökoloogiliste, majanduslike ja sotsiaalsete väärtuste säilimise.

Soovime õnne ja edu kõikidele metsanduse eriala lõpetanutele!