Tornator myy valtiolle 213 hehtaaria suojeltavia soita

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet kaupasta, jolla Tornator myy valtiolle luonnonsuojelua varten Oulun, Orimattilan, Savonlinnan ja Pieksämäen kunnista yhteensä noin 213 hehtaarin alueet. Alueita yhdistää eri suotyyppien edustavuus ja lajiston sekä luontotyyppien uhanalaisuus.

Oulun Isosuo ja Leväsuo ovat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan suojelukohteita ja niiden yhteispinta-ala on noin 175 hehtaaria. Isosuo-Leväsuo -kokonaisuus sijaitsee Ylikiimingin alueen Somerovaaran kylän ja Yli-Iin kirkonkylien välisessä asumattomassa kairassa. Sekä Isosuo että Leväsuo ovat laajoja keskiboreaalisia rimpisiä ja välipintajänteisiä aapasoita, jotka ovat säilyneet suhteellisen luonnontilaisina. Soilla esiintyy uhanalaisia suotyyppejä, kuten lettorämeitä, lettonevarämeitä, lettonevoja ja ruoho- ja heinäkorpia. Suot ovat linnustollisesti arvokkaita.

Orimattilan reilun 22 hehtaarin kohde sijaitsee Pöyryssuolla, joka on maakunnallisesti arvokas keidassuo. Keski- ja länsiosiltaan se on säilynyt ojittamattomana. Perustettavalta suojelualueelta on perhosselvityksessä löytynyt uhanalainen suovenhokas sekä muita luonnontilaisilla soilla viihtyviä perhosia. 

Savonlinnassa Järvelän suojelualuetta laajennetaan 4,5 hehtaarin kokonaisuudeksi. Kasvupaikkatyypiltään kohde edustaa kosteaa saniaislehtoa ja suurruohovaltaista lehtokorpea, joiden välissä on lehtomaista kangasmetsää. Puusto on osin vanhaa ja alueelle on muodostunut lahopuuta, joka lisää eliölajien monimuotoisuutta. Alueelta on tavattu mm. liito-orava sekä kasvilajeista metsänemä ja tuoksumatara. 

Samoin edustavia korpityyppejä löytyy Pieksämäen Kukkoniemenkorvesta, jonka 11,5 hehtaarin laajuiselta alueelta tavataan pääosin luonnontilassaan olevia ojittamattomia joenvarsi- ja rantasoita. Soidensuojelutyöryhmä on valinnut Kukkoniemenkorven luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävien soiden listalle. Suojelualueella on korpien lisäksi myös avosuota sekä erilaisia uhanalaisia rämetyyppejä, kuten isovarpu- ja korpirämettä.

Lisätietoja suojelukohteista:
Tornator Oyj:
Saara Pihlman, ympäristöasiantuntija, puh. 050 401 7371, etunimi.sukunimi@tornator.fi
 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:
Eero Melantie, yksikön päällikkö, puh. 029 503 8377, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 
 
********************
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi