Riskienhallinta

Tornatorin riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön pitkän aikavälin kannattava toiminta ja luoda mahdollisuuksia hallittuun riskinottoon strategian mukaisesti. Hallitus määrittelee yrityksen riskienhallinnan strategian ja vastaa riskienhallinnan tulosten ja toimenpiteiden seurannasta sekä riskienhallintaprosessien toimivuuden vuosittaisesta arvioinnista. Johtoryhmä vastaa riskienhallinnasta ja sen järjestämisestä.

Strategiset riskit

  • Puun markkinahinnan vaihtelu ja kysynnän muutokset ovat oleellinen riskitekijä Tornatorille.  Kysyntäriski on pienentynyt puun käyttömuotojen monipuolistuessa, eikä kaikkia uusia innovaatioita vielä edes tiedetä. Riskiä hallitaan sekä pitkän aikavälin hakkuusuunnitteella ja sen tarjoamilla joustoilla vuotuisiin hakkuisiin että pitkäaikaisella puukauppasopimuksella Stora Enson kanssa.
  • Puuraaka-aineen määrän ja laadun riskiä Tornator hallitsee pitkän aikavälin metsävarojen käytön suunnittelulla ja hakkuiden suuntaamisella. Suunnittelun tueksi Tornator hankkii säännöllisin väliajoin puolueettoman tutkimuksen metsien rakenteesta ja latii siihen perustuvan pitkän aikavälin hakkuusuunnitteen (>30 vuotta). Metsäntutkimuslaitoksen tuorein metsien inventointi ja sen pohjalta laadittu hakkuulaskelma ovat vuodelta 2016.
  • Tonttien myynnissä Tornator seuraa taloussuhdannetta ja yleistä kiinnostusta vapaa-ajan rakentamiseen.
  • Tornator suojaa ennemmin kannattavuutta kuin bruttotuottoja, mutta voi tarvittaessa suojautua tulon menetyksiltä lisäämällä puun tai metsätilojen myyntiä.


Toimimalla yhteistyössä viranomaisten, erilaisten järjestöjen ja oman henkilöstön kanssa Tornator vähentää toimintaansa rajoittavia tekijöitä. Eläköitymiseen Tornator varautuu uusilla yrittäjäsopimuksilla ja koneellista työtä lisäämällä.

Operatiiviset riskit

  • Yhtiöllä on hallituksen ja toimivan johdon hyväksymät operatiiviset prosessit, joilla hallitaan sisäisiä liiketoimintariskejä. Tornator on suojannut Suomen metsäomaisuutensa vakuuttamalla. Ulkomailla metsiä ei kannattavuussyistä ole vakuutettu, sillä kohdemaissa ei tällä hetkellä ole toimivia metsävakuutusmarkkinoita.

Rahoitusriskit

  • Tornator on suojautunut markkinakoron muutoksilta koronvaihtosopimuksin ja tavallisin optioin. Likviditeetin hallinta perustuu ennakkomaksuihin ja ajantasaiseen kassasuunnitteluun. Käteisvarat on sijoitettu pankkitalletuksiin ja lyhyen aikavälin likvideihin ja korkean luottoluokituksen korkorahastoihin. Yhtiön pitkäaikainen laina eri maturiteeteilla hajauttaa varainhankinnan ajankohtaan liittyvää riskiä.


Asiakasriskiä Tornator hallitsee myyntisopimuksiin perustuvilla ennakkomaksuilla.