Tornator yhdistää luonnon- ja metsänhoidon Muukonsaaressa

Tornator Oyj on maanomistajana suunnitellut metsänhoidon ja luonnonhoidon yhdistäviä hakkuita Lappeenrannan Muukonsaareen. Yhtiö on tehnyt suunnitteluvaiheessa runsaasti yhteistyötä muun muassa Metsähallituksen luontopalveluiden ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa sekä käynyt useita neuvotteluita viranomaisten kanssa. Näin on erityisesti huolehdittu siitä, että alueen luonnon erityispiirteet sekä kaavalliset edellytykset tulevat hyvin huomioiduksi. Suunnitelluille toimenpiteille on lainvoimainen maisematyölupa.

Alueella on jaloja lehtipuita, kuten lehmuksia sekä pähkinäpensaita sekä muita valoa vaativia kasveja, joiden elinolosuhteet ovat heikenneet vuosien myötä kuusettumisen vuoksi. Hakkuilla saadaan vähennettyä kuusen varjostusta ja happamoittavaa neulaskariketta. Voidaan siis sanoa, että hakkuilla on metsätaloudellisten hyötyjen lisäksi luonnonhoidollisia hyötyjä.

Muukonsaaressa on lehmuksen geenireservimetsä, jonka elinvoimaisuuden ylläpitämisen näkökulmasta metsänhoidolliset toimet ovat myös tarpeen. Hakkuut tulevat edesauttamaan lehmuksien elinvoimaisuutta sekä geenien suojelun kannalta olennaista luontaista uudistumista. Suunnittelutyö on näillä alueilla tehty yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Samoja periaatteita tullaan noudattamaan myös muualla Muukonsaaressa, jotta lehmuksen runsastuminen olisi mahdollista.

Saaren pohjoisosassa oleva Lehmusniemen luonnonsuojelualue on kokonaan rajattu suunniteltujen metsätaloudellisten hakkuiden ulkopuolelle. Metsähallituksen luontopalvelut on suunnitellut luonnonsuojelualueella olevan lehmusmetsän hoitotoimiksi kuusten kaatoa sekä poistoa. Näillä toimilla halutaan taata lehtolajiston säilyminen alueella myös jatkossa. Hoitotoimet tullaan tekemään ensi kesänä Tornatorin metsuriresurssein. Luontopalvelut on saanut luvan ELY – keskukselta hoitohakkuisiinsa.

Muukonsaaren eteläosissa oleva pähkinäpensaslehto on huomioitu luonnonsuojelulain mukaisena kohteena, kuten myös vähäpuustoinen suo ja rantaluhta metsälain mukaisina kohteina. Saaressa on myös kalasääksen pesäpuu, joka jää selkeästi hakkuualueiden ulkopuolelle. Myös hakkuuajankohta on valittu siten, että hakkuista ei ole haittaa pesinnälle.

Hakkuiden rajaukset, suhteellisen pienet avohakkuualat ja rantavyöhykkeen käsittelemättä jättäminen varmistavat, että hakkuilla ei turmella kaupunki- tai maisemakuvaa. Saaressa kolmasosa hakkuista tehdään lehtipuita suosivina harvennushakkuina ja loput uudistushakkuina, joiden kuvioiden koko vaihtelee 0,2 hehtaarista 2,8 hehtaariin, keskikoon ollessa noin hehtaarin luokkaa. Uudistushakkuukuvioita ei ole Muukonsaaren leirikeskuksen ympäristössä. Suunnittelussa ja toteutuksessa huolehditaan siitä, että virkistyskäytössä oleville poluille ei jätetä hakkuutähteitä, mikä varmistaa saaressa olevien vähäisten polkujen käytön edelleen. Lisäksi hakkuut toteutetaan lomasesongin ulkopuolella mahdollisten hakkuusta aiheutuvien häiriöiden minimoimiseksi.

Lisätietoja:

Ympäristöesimies Maarit Sallinen, puh. 040 720 7148
Liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, puh. 050 441 2555