Tornator ja NATNET Life+ tekivät suojelusopimuksen Tervolaan

Tornator Oyj ja NATNET Life+ -projekti ovat tehneet METSO-suojelusopimuksen noin 83 hehtaarin alalle. Pysyvä suojelualue sijaitsee Tervolan Kätkävaarassa. Suojelu toteutettiin osana METSO-ohjelmaa.

METSO on Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on säilyttää metsäluonnon monimuotoisuutta. METSOssa suojelusopimuksen tekeminen on maanomistajalle täysin vapaaehtoista ja korvaus on verovapaa.

Ekologisia yhteyksiä EU-rahalla

NATNET Life+ -projekti (2012-2016) edistää ja lisää luonnon monimuotoisuutta Lounais-Lapissa. Projekti pyrkii lisäämään olemassa olevien suojelualueiden kytkeytyneisyyttä vapaaehtoisin suojelusopimuksin.

Projektissa tehdään suojelusopimusten lisäksi monenlaisia luonnonhoitotöitä ja –suunnitelmia. Projektin tarjoamat palvelut ovat maanomistajille täysin vapaaehtoisia ja maksuttomia. ”Mikäli maanomistaja on kiinnostunut METSO-ohjelmasta, voimme selvittää löytyykö tilalta METSO-kohteita” sanoo projektipäällikkö Noora Raasakka Lapin ELY-keskuksesta.

Vastuullista metsänomistusta

”Vastuullisena metsänomistaja haluamme turvata metsäluonnon monimuotoisuutta yhtiön metsissä ja METSO-ohjelma on yksi monista keinoista” kertoo maankäyttöesimies Heikki Leppänen. ”Kartoitamme operatiivisen suunnittelun yhteydessä valintaperusteet täyttäviä kohteita ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamme niitä suojeltaviksi. Tornator on ollut mukana myös METSO:n yhteistoimintaverkostoissa ja –hankkeissa ja niistä meillä on myönteisiä kokemuksia.”

METSO-suojelu on hyvä keino paikallisesti arvokkaiden luontokohteiden suojeluun. METSON hienouksia on vapaaehtoisuus, jonka pohjalta ohjelmaa toteutetaan. Metsänomistaja tuntee yleensä metsänsä parhaiten ja voi ehdottaa sopivia kohteita suojeluohjelmaan. Tornator suhtautuu METSO-ohjelmaan positiivisesti. ”Olemme voineet varsin vapaasti neuvotella aluerajauksista eri ELY-keskusten kanssa ja niin, että ne palvelevat tulevaa suojelua ja metsätaloutta parhaalla mahdollisella tavalla.” sanoo Leppänen.

Monimuotoisuutta luonnonhoitotöillä

Aloite suojelualueen perustamisesta tuli Tornatorilta. Alun perin pieni alue laajeni neuvottelussa suuremmaksi kokonaisuudeksi suoalueelta vaaraan. Aikoinaan ojitettu noin 45 hehtaarin suoalue pienvesineen tullaan ennallistamaan projektin toimesta. Alueella tehdään muitakin luonnonhoitotöitä, esimerkiksi noin 9 hehtaarin ala tullaan kulottamaan. Kulotuksella tuotetaan palolajistoille elintärkeitä elinympäristöjä ja monipuolistetaan metsikön rakennetta. Samalla toteutetaan metsän uudistumiseen tähtäävä kulotus METSO-alueen ulkopuolella.
Uusi suojelualue kytkeytyy Kätkävaaran lehtojen NATURA 2000-alueeseen. Lisäksi METSO-alueelle toteutetaan uusi luontopolku, joka esittelee monipuolisesti mm. luonnonhoitotöitä. Alue oli osin puuntuotantoa ajatellen haasteellinen kohde, mutta nyt siitä saadaan taloudellistakin hyötyä monimuotoisuusarvojen avulla. Usein korjuuoloiltaan vaikeat tai uudistumiselle haasteelliset kohteet ovat erinomaisia METSO-kohteita.

Projektisuunnittelija Jouni Rauhala on erittäin tyytyväinen neuvotteluilla saavutettuun tulokseen. ”Kätkävaarassa on toteutettu useita METSO-kohteita NATNET Life+ -projektin aikana. Tornatorin kanssa tehdyn suojelusopimuksen kohde täydentää suojeltujen elinympäristöjen kirjoa Kätkävaaran alueella. Erityisen ilahduttavaa on, että alueella voidaan tehdä ja esitellä erilaisia luonnonhoitotöitä.” kertoo projektisuunnittelija Jouni Rauhala.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Maankäyttöesimies Heikki Leppänen, Tornator Oyj
etunimi.sukunimi@tornator.fi, p. +358 1056 30115

Projektisuunnittelija Jouni Rauhala, Lapin ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037502

Kuva: Eerika Niemelä