Hyviä tuloksia talousmetsien luonnonhoidosta

Vuosittain tehtävässä arvioinnissa tarkastellaan erityisesti monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden säilymistä ja vesiensuojelun toteutusta metsänuudistamisen yhteydessä. Luonnonhoidon laatu on parantunut viime vuosina Tornatorin uudistusaloilla – valitettavasti vastaava trendi yksityismetsissä on ollut heikkenevä. Suunnitelmallisuus ja vakiintuneet luonnonhoitoa tukevat toimintatavat näyttäytyvät Tornatorin metsissä kulkevalle esimerkiksi runsaslahopuustoisten kohteiden säästämisessä.

Hyvä tai erinomainen luonnonhoidon kokonaisarvosana edellyttää, että kaikki arvioitavat kriteerit ovat kunnossa. Vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön, PEFC-metsäsertifiointiin, metsänhoidon suosituksiin ja Tornatorin asettamiin laatuvaatimuksiin. Käytännössä arviointikriteerit ovat huomattavasti lakitasoa tiukemmat.

Laadukas paikkatieto edellytyksenä luontokohteiden säilymiselle

Talousmetsien luonnonhoidon tärkeimpiä kohtia on arvokkaiden elinympäristöjen säilyminen kaikissa toimenpiteissä. Yleisimpiä luontokohteita ovat rantametsät, pienkosteikot, kallioalueet sekä puroelinympäristöt. Luontokohteiden tunnistaminen ja rajaaminen on avainasemassa niiden ominaispiirteiden säilyttämiseksi. Kohteiden säilymistä edistää, että valtaosa niistä on kartoitettu ja paikkatieto merkattu Tornatorin suunnittelujärjestelmään.

Uudistushakkuiden suunnittelussa ja luontokohteiden rajaamisessa toimenpiteiden ulkopuolelle oli onnistuttu kiitettävästi. Arvioinneissa havaittiin yhteensä 28 luontokohdetta, joista 98 prosenttia oli säilynyt täysin tai lähes ennallaan. Vastaava tulos yksityismetsissä vuonna 2014 oli 95 prosenttia kohteiden pinta-alasta. Hakkuiden yhteydessä on myös hyödynnetty aiempaa paremmin laajojen suunnittelukokonaisuuksien tuomaa etua luonnonhoidossa. Säästöpuusto on voitu keskittää tarkoituksenmukaisesti luontokohteiden yhteyteen tai puuntuotannon kannalta haasteellisiin maastonkohtiin. Tällöin niillä on parhaat edellytykset tuottaa järeää lahopuuta ilman merkittävää haittaa metsätaloudelle.

FSC®-metsäsertifiointi nostaa vaatimustasoa

Tornatorin metsille saatu FSC-sertifikaatti on osoitus siitä, että talousmetsien luonnonhoidossa tavoitellaan korkeaa laatua. FSC on tuonut uusia vaatimuksia Tornatorin metsien käyttöön, mikä on edellyttänyt myös laajaa kouluttautumista. Luonnonhoidon onnistumisessa on tärkeää, että työmaan kohdetieto ja ohjeistus kulkevat sujuvasti läpi koko toimenpideketjun aina leimikon suunnittelusta maanmuokkauksen toteutukseen.

Tapio arvioi luonnonhoidon laatua Tornatorin mailla myös tulevana syksynä. Loppuvuodesta on nähtävillä, kuinka hyvin FSC:n tuomat uudet vaatimukset on otettu kentällä käyttöön.

Lisenssikoodi: FSC-C123368

Kalle Vanhatalo, metsänhoitaja
Kirjoittaja työskentelee Tapiossa