Joutsaan perustetaan yksityismaan luonnonsuojelualue

Metsäyhtiö Tornator ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat sopineet yksityismaan luonnonsuojelualueen perustamisesta Joutsan Kälkäsuolle. Tornator Oyj:n omistamalle alueelle perustetaan Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä noin 33 hehtaarin suuruinen yksityismaan luonnonsuojelualue. Suojeltava alue kuuluu Natura 2000 -verkoston kohteeseen Kälkäsuo-Lehmusuo (FI0900019). Suojeltavasta pinta-alasta n. 30 hehtaaria sisältyy EU:n LIFE- rahaston tukemaan Hydrologia LIFE-hankkeeseen.

Kälkäsuo on suoluontotyypeiltään monipuolinen keidassuo, josta valtaosa on ennestään suojeltu. Nyt perustettu suojelualue sijoittuu Kälkäsuon eteläosaan, missä suotyypit ovat pääasiassa runsaspuustoisia korpia. Vaikka osa alueesta on ojitusten seurauksena muuttunut, on osa korpiluontotyypeistä säilynyt luonnontilaisina. Ojitusten seurauksena kuivuneet alueet ovat paikoin runsaslahopuustoisia.

Perustettua suojelualuetta ennallistetaan tukkimalla ojia Hydrologia LIFE -hankkeen rahoituksen turvin.

Hydrologia LIFE -hankkeen tavoitteena on vuosina 2017-2023 parantaa soiden ja pienvesien tilaa 103 Natura-kohteella kautta Suomen. Hydrologia LIFE -hanketta toteuttavat Metsähallituksen Luontopalvelut, Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset, Suomen Metsäkeskus, Tapio Oy, Luonnonvarakeskus, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Metsähallitus Metsätalous Oy.

Lisätietoja:
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
ylitarkastaja Risto Kujala, puh. 0295 024 765
biologi Tomi Hakkari, puh. 0295 024 731
Tornator Oyj:
maankäyttöasiantuntija Heikki Leppänen, puh. 050 4069 352
Hydrologia LIFE –hanke: http://www.metsa.fi/hydrologialife