Tornator ennallistaa soita Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Tornator ennallistaa yhteensä 121 ha omistamiaan soita Sotkamossa, Utajärvellä ja Pudasjärvellä. Sotkamon Laakajärven kahdella kohteella toimenpiteisiin ryhdyttiin jo viime vuoden puolella. Pienemmän (n. 8 ha) kohteen ennallistavat työt on jo saatu valmiiksi. Kyseessä oli harvapuustoinen kitumaan suo, jota halkoivat syvät laskuojat. Veden virtaus suon läpi pysäytettiin ja vedet ohjattiin jäämään suolle. Vedenpinnan nousua ja patojen kestävyyttä tarkkaillaan tulevana kesänä.

Toisella Laakajärven kohteella, Rajasuolla, hakkuut tehtiin alkuvuodesta 2018 ja ojat padotaan syksyllä. Rajasuo on ennen ojituksia ollut lähes puuton avosuo. Ojitusten seurauksena syntynyt puusto poistettiin ja suon vesitalous pyritään palauttamaan lähemmäs luonnontilaista patoamalla ojia ja ohjaamalla suolle kuuluvia vesiä takaisin suolle. Toiveena olisi, että teeri palaisi suolle soimaan.

Utajärven ennallistettava suo on metsäsaarekkeiden välissä kiemurtelevaa, ojitettua, entistä avosuota. Tämän suon ennallistamista ovat myös luontojärjestöt toivoneet. Kyseinen suo tullaan ennallistamaan osittain Metsäkeskuksen ja Riistakeskuksen Digi-riistahankkeen esimerkkikohteena. Ojat padotaan syksyllä 2019, jos säät sallivat.

Pudasjärvellä sijaitsevalla Kalkkisuolla hakkuut aloitettiin alkuvuodesta 2018 ja ne on saatu suurimmaksi osaksi päätökseen. Kyseinen suoalue on ollut lähes puutonta avosuota ennen ojituksia ja ojituksella aikaan saatu puusto kärsi kasvuhäiriöistä. Puuston poiston lisäksi ojia padotaan syksyllä 2018, jotta suon läpi virtaavat vedet saadaan pysäytettyä ja vedenpinta nousemaan. Näillä toimenpiteillä suosta pyritään saamaan hyvä elinalue riekolle.

Tornator osallistuu myös omistamansa suojelualueen raviinisoiden ennallistamiseen Ilomantsissa. Raviinit ovat jääkauden aikaisten vesivirtojen uurtamia kapeita ja ympäristöään syvempiä notkoja ja nykyisin ne ovat soiden ja pienvesien kirjoma erikoinen kokonaisuus. Ennallistaminen toteutetaan Metsähallituksen johtamassa Freshabit LIFE IP -hankkeessa. Tornator toteutti tänä keväänä suojelualueella tehtävät ennallistavat hakkuut. Metsähallitus jatkaa ennallistamista ojien täytöllä ja purojen sekä lähteikköjen kunnostuksella.

Soiden ennallistamisella pyritään palauttamaan ojituksen takia heikentynyt suoekosysteemi luonnontilaisen kaltaiseksi. Kysymyksessä on myös avoimia suoelinympäristöjä suosivien lajien (esim. riekko) elinympäristöjen hoito. Ennallistetut suot tukevat myös metsätalouden vesistönsuojelua ja tasaavat tulvia.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253, s-posti: etunimi.sukunimi@tornator.fi