Vieremän Hällämönharjulle 72 hehtaarin suojelualue

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet suojelualueen perustamisesta Vieremän Hällämönharjulle. Kohde on luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokas harjumetsäkokonaisuus. Perustettava suojelualue sijaitsee Linnaharjun alueella, vedenottamon luoteispuolella ja sen pinta-ala on noin 72 hehtaaria. Alue suojellaan osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa.

Suojelualueen metsät käsittävät korkeita harjuselänteitä, jyrkkiä harjurinteitä, suppia ja notkelmia. Mäntyvaltainen puusto on pääosin iäkästä ja paikoin erirakenteista. Harjurinteillä esiintyy edustavaa paahdelajistoa, kuten kangasajuruohoa, kanervisaraa, kissankäpälää ja keltaliekoa.

Alueella on myös merkittäviä maisemaan ja virkistyskäyttöön liittyviä arvoja. Linnaharjulla kulkee merkitty luontopolku, jonka varrella on alueen luonnosta kertovia opastauluja sekä kota nuotiopaikkoineen. Alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Natura-alueeseen Hällämönharju-Valkeiskangas. Natura-alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään mm. Natura-alueen luonto- ja maisema-arvot sekä metsänhoidon periaatteet.

Nyt suojeltava alue muodostaa yhdessä alueelta aikaisemmin suojeltujen alueiden kanssa noin 130 hehtaarin laajuisen suojelualuekokonaisuuden Natura-alueen eteläosaan.

Lisätiedot:

Heikki Leppänen, maankäyttöasiantuntija, Tornator Oyj
puh. 050 406 9352, e-mail: heikki.leppanen@tornator.fi
Anne Grönlund, luonnonsuojelun ylitarkastaja, Pohjois-Savon ELY-keskus
puh. 0295 026779, email: anne.gronlund@ely-keskus.fi

Tornator on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 60 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.