Metsä suojeltiin osana METSO-ohjelmaa ja Liito-oravaLife -projektia

Pohjois-Savon ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet yhtiön omistaman alueen suojelusta osana valtakunnallista METSO-ohjelmaa ja Liito-oravaLife-hanketta. Suojelualue sijaitsee Kuopiossa rajoittuen Suuri-Heranen-järveen ja sen pinta-ala on noin kuusi hehtaaria.

Suojelualueen perustamisella edistetään metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä ja samalla turvataan elinvoimainen liito-oravaesiintymä. Alueen puusto on vanhaa, eri-ikäisrakenteista ja paikoin hyvin järeää kuusikkoa, jossa sekapuuna kasvaa haapaa, koivua ja leppää. Suojelualueen arvoa nostaa sen läpi luonnontilaisena virtaava puro, joka laskee Suuri-Heraseen.

”Suojelupäätös on ajankohtainen, sillä hiljattain julkistetussa uudessa uhanalaisarviossa liito-orava valitettavasti palasi uhanalaisten lajien listalle. Suojelu varmistaa tämän elinympäristön säilymisen liito-oravan ydinalueena myös tulevaisuudessa, toteaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehen oikeuksia rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.

Liito-oravaLife (2018-2025) on pääosin Euroopan unionin rahoittama hanke, jonka tavoitteena on parantaa liito-oravan suojelua huomioimalla lajin säilymiselle keskeiset elinympäristöverkostot tulevaisuutta varten. Hanketta koordinoi Metsähallituksen luontopalvelut.

Lisätietoja:

Tornator Oyj:
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. +358 50 441 2253, heikki.myohanen@tornator.fi

Anne Grönlund, luonnonsuojelun ylitarkastaja, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. +358 40 7567860, anne.gronlund@ely-keskus.fi

Tornator Oyj on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi