Tornator perusti luonnonsuojelualueen Vesannolle

Tornator Oyj ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet noin 88 hehtaarin suuruisen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Vesannon kuntaan. Perustettava Kaijansuon suojelualue kuuluu METSO-ohjelmaan ja se on myös osa soidensuojeluohjelman täydennysehdotusta.

Kaijansuo sijoittuu merkittävän luoteis-kaakko -suuntaisen drumliinimuodostelman keskelle. Drumliinit ovat jääkauden aikana syntyneitä moreeniselänteitä. Suojelualueeseen kuuluvat Kaijansuon pohjoisosa sekä räme- ja kangasmaakannas Kaijansuosta länteen Hämeenjärven itärannalle.

Kaijansuo on valtaosin ojittamattomana säilynyt edustava keidassuo, jonka yleisimpiä suotyyppejä ovat Etelä-Suomessa uhanalaiset isovarpuräme, korpiräme sekä vähäravinteinen lyhytkorsineva. Suojelualueella on tavattu silmälläpidettävä rämekylmänperhonen sekä pesivä kalasääskipari.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehenoikeuksia, metsästysvuokrasopimusten mukaista metsästystä tai perustettujen retkeilyreittien käyttöä ja ylläpitoa rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita.

Lisätietoja:
Tornator Oyj:
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. +358 50 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Pohjois-Savon ELY-keskus:
Marko Haavisto, metsänhoitaja, puh. +358 50 369 4265, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
********************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi