Metsän- ja luonnonhoidon tuloksista hyvät arvosanat

Tapio toteutti ulkopuolisena asiantuntijana metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnin Tornator Oyj:n työmailla syksyllä 2019. Arviointi antaa luotettavan ja puolueettoman näkemyksen metsänhoitotöiden onnistumisesta ja sen perustana ovat lainsäädäntö, PEFC™- ja FSC®-metsäsertifiointi, Metsänhoidon suositukset sekä Tornatorin sisäinen ohjeistus.

Kaikkiaan arvioitiin 76 uudistusalaa, 79 taimikonhoitokuviota ja 25 kasvatushakkuukuviota. Tulosten mukaan etenkin luonnonhoidon laatu on parantunut viime vuodesta. Hyvästä laadusta tulee kuitenkin pitää edelleen kiinni ja varmistaa, että joka kohteella kiinnitetään huomiota ympäristövaatimusten toteutukseen.

Uudistusalojen luonnonhoidon laatu parantunut

Parina edellisvuonna havaitut haasteet säästöpuiden jättämisessä ja maanmuokkauksen toteutuksessa ovat vähentyneet kehittyneen toiminnan myötä. Luontokohteet oli tämänkin vuoden seurannan perusteella otettu hyvin huomioon ja erityisesti riistanhoidon suositusten noudattamisesta annettiin kiitosta. Kaikkiaan uudistusalojen luonnonhoidon kokonaisarvosana parani viime vuodesta.

Poikkeama annettiin yhdelle kohteelle vähäisen säästöpuiden määrän ja puutteellisen vesistön suojavyöhykkeen takia. Yleisemmät kehittämistoimet koskivat viidesosaa tarkastetusta pinta-alasta (13 kohdetta) ja ne liittyivät ensisijaisesti säästöpuiden määrään ja sijoitteluun. Keskimäärin säästöpuiden määrä on hyvällä tasolla, mutta aina tulee myös varmistaa vaatimusten täyttyminen leimikkotasolla. Vesiensuojeluun liittyviä huomautuksia tuli kolme.

Metsänuudistamisessa tasaista laatua

Uudistamiseen liittyvät toimenpiteet olivat onnistuneet hyvin. Maanmuokkauksen päämenetelmä osataan valita erinomaisesti, mutta apumenetelmien käyttöä voidaan tehdä edelleen paremmin. Etenkin maalajin vaihtuessa on kiinnitettävä huomiota muokkauksen voimakkuuteen ja arvioitava pintavesien johtamisen tarpeellisuutta. Keskimääräiset taimitiheydet olivat tavoitteen mukaiset kaikissa uudistamistavoissa. Kohteiden välinen laatuvaihtelu on entisestään vähentynyt varsikin viljellyillä uudistusaloilla.

Taimikonharvennuksessa katse kuusikoiden kasvatustiheyksiin ja omavalvonnan toteutukseen

Taimikonharvennuksessa kaikkien laatuvaatimusten mukaan toteutettujen kohteiden osuus oli 84 % ja kokonaislaatu parani viime vuoteen nähden. Varhaisperkauksessa pysyttiin viime vuoden tasolla, hyvin toteutettujen kohteiden osuus oli 76 %.

Taimikonharvennuksen kokonaisarvosanassa kehityskohteet painottuivat kuusen taimikoihin, joista osa oli jäänyt tavoitetta tiheämmäksi. Tämä johtui osin liiasta varovaisuudesta lehtipuiden poistossa, mutta myös siitä, että hyvälaatuista tiheää havupuutaimikkoa ei ollut raivattu riittävän voimakkaasti. Suositusta tiheämmäksi jääneet taimikot järeytyvät hitaammin, mikä heikentää tulevan ensiharvennuksen kannattavuutta.

Taimikonhoidossa toteuttajan tekemä omavalvonta ohjaa haluttuun laatuun. Tärkeää on, että erityisesti uudet toteuttajat ohjeistetaan omavalvonnan oikeaan toteutustapaan.

Korjuujäljen laadussa parannettavaa

Korjuujäljen laatua arvioitiin 25:llä metsikkökuviolla. Tämän vuoden arviointi poikkesi aikaisemmista vuosista erilaisen otannan takia. Aiemmin aineistona oli ainoastaan Tornatorin oman puunkorjuun kohteet.

Arvioitavista kohteista noin puolet täytti kaikki vaadittavat laatukriteerit ja virheellisiä kohteita ei todettu. Eniten huomautettavaa todettiin puusto- ja maastovaurioista, liian voimakkaasta harvennuksesta sekä liiasta ajouraleveydestä. Luonnonhoidon ohjeita oli toteutettu onnistuneesti.

Hyvän korjuujäljen edellytyksenä ovat kuljettajan osaaminen sekä hakkuulle suotuisat puuston korjuuolosuhteet. Näistä jälkimmäiseen voidaan vaikuttaa hyvällä metsänhoidolla ja hakkuukohteiden oikealla ajoituksella.

Tommi Tenhola
metsänhoitaja, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio Palvelut Oy
Lisenssikoodi: FSC-C123368