Sidosryhmäkyselyn tulokset 2020

Toteutimme alkusyksystä sidosryhmillemme kyselyn, jossa kartoitettiin vastaajien näkemyksiä Tornatorista vastuullisena yrityksenä. Lisäksi noin 20 sidosryhmien edustajaa haastateltiin puhelimitse. Kysely ja haastattelut toteutettiin yhteistyössä konsulttiyritys Gaian kanssa. Vastauksia hyödynnämme olennaisuusanalyysin päivitystyössä.

Saimme kaikkiaan 84 vastausta — lämmin kiitos jokaiselle kyselyyn vastanneelle!

Metsien kestävä käyttö nousi vastauksissa vastuullisuusteemoista tärkeimmäksi. Myös toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys sekä positiivisten ilmastovaikutusten vahvistaminen nousivat esiin edellistä sidosryhmäkyselyä (v. 2017) vahvemmin.

Metsien luonnonvarojen kestävä käyttö koetaan Tornatorin avainosaamiseksi, sen koetaan edistävän sekä ympäristöasioita että taloudellista jatkuvuutta. Taloudellinen vastuu nousi etenkin lainarahoittajien ja omistajien puheenvuoroissa, mutta paikallisia talousvaikutuksia painottivat jonkin verran myös muut toimijat.

Tornatorilla nähdään olevan huomattava määrä tietoa, ymmärrystä ja vaikutusmahdollisuuksia ilmastoasioissa. Metsien hiilensidonnan merkityksen korostaminen on vastaajien mielestä tärkeää yhä voimistuvassa ilmastokeskustelussa. Ilmastonmuutokseen liittyy myös Tornatorin kannalta riskejä, kuten yleistyvät myrskytuhot ja kiristyvä ilmastolainsäädäntö.

Henkilöstön ja sopimusurakoitsijoiden näkemyksissä korostuivat toiminnan pitkäjänteisyys sekä työ- ja urakointisopimusten jatkuvuus. Yksittäisissä kommenteissa nähtiin, että toimintaa on tehostettu paikoin työn mielekkyyden ja vastuullisuuden kustannuksella.

Lisätietoja: yritysvastuupäällikkö Tuija Luukkanen, puh. 040 502 9062