Joensuuhun merkittävä suojelualue osana Helmi-elinympäristöohjelmaa

Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Tornator Oyj tiedottavat:

Tornator Oyj on sopinut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa arvokkaan ja laajan joenrantaluhdan suojelusta reunametsineen. Alue sijaitsee Joensuun Luhtapohjassa, noin 60 kilometriä Joensuusta koilliseen. Suojelukohde kuuluu valtaosiltaan soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja se suojellaan Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa. Suojelualueen kokonaispinta-ala on lähes 750 hehtaaria.

”Joensuun Luhtapohjan uusi suojelualue on todellinen luontohelmi sen valtaosin luonnontilaisin suoluontotyypein, joenrantaluhdin ja kangasmetsäsaarekkein. Suojelualueella on myös uhanalaisia luontotyyppejä, mikä tekee suojelupäätöksestä erityisen ilahduttavan. Helmi-ohjelmassa soidensuojelu on edennyt hyvin, yhdessä maanomistajien kanssa vapaaehtoiselta pohjalta neuvotellen”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Luhtapohjan suojelualue käsittää edustavan kokonaisuuden erilaisia, valtaosin luonnontilaisia suoluontotyyppejä, joenrantaluhtaa ja kangasmetsäsaarekkeita. Suojellun alueen kokonaispinta-ala on merkittävä: lähes 750 hehtaaria ja se on perustamishetkellään Kesonsuon jälkeen Pohjois-Karjalan toiseksi suurin yksityinen suojelualue ja Tornatorin kolmanneksi suurin suojelualue Suomessa.

Luhtapohjanjoen rantasuot muodostavat laajan, tasaisen ja vähäpuustoisen suokokonaisuuden, joita hallitsevat vähäravinteiset nevat ja rämeet. Kolme runsainta luonnontilaista suotyyppiä ovat tupasvilla- ja rahkaräme sekä lyhytkorsineva. Suojelualue sisältää myös uhanalaisista luontotyyppejä, kuten lähteiköitä, ruohokorven ja tupasvilla- ja muurainkorven. Ne tarjoavat elinympäristön myös monille harvinaisille ja vaateliaille lajeille.

Luhtapohjanjoen alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet virkistyskäyttöön, kuten kalastukseen, metsästykseen, marjastukseen ja lintujen seurantaan.

”Uusia luonnonsuojelualueita perustamalla täydennämme ekologista verkostoa, joka yhdessä avainbiotooppien, lajiesiintymien ja suojakaistojen kanssa muodostaa Tornatorin metsien monimuotoisuudelle vahvan perustan”, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Helmi-ohjelma
Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

Lisätietoja:

Tornator Oyj:
Ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253, heikki.myohanen@tornator.fi
Pohjois-Karjalan ELY-keskus:
Luonnonsuojeluasiantuntija Säde Neitola, puh. 050 3968 980, sade.neitola@ely-keskus.fi
Ympäristöministeriö:
Ministeri Mikkosen erityisavustaja, Antti Heikkinen, puh. 050 348 1406, antti.heikkinen@ym.fi