Neljä uutta luonnonsuojelualuetta Kaakkois-Suomeen

Tornator ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat sopineet neljän yksityismaan suojelualueen perustamisesta osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa sekä Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kohteet sijaitsevat Lappeenrannassa, Ruokolahdella ja Pyhtäällä ja niiden yhteispinta-ala on yli 60 hehtaaria.

Lappeenrannan perustettu 38 hehtaarin METSO-luonnonsuojelualue on osa Kuurmanpohjan ja Perä-Aholan peltolaaksojen välistä laajaa kalliojaksoa, jonka lakiosa on avokalliopintojen, kosteiden painanteiden ja kangasmetsien muodostamaa mosaiikkia. Alueen kasvillisuus on edustavaa jäkäliköistä rinne- ja rinteenaluslehtoihin. Kohde on myös maisema-arvoiltaan merkittävä ja se kuuluu Linnamäen NATURA-alueeseen.

Ruokolahden Käyhkäälle Lahnalahden etelärannalle perustettu METSO-luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan kahdeksan hehtaaria. Alueen METSO-elinympäristöt sisältävät monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää ja suota sekä pienveden lähimetsää. Alue rajautuu lännessä luonnontilaiseen Korkiakoski-puroon.

Ruokolahden Lammaslammelle perustettu Rako-pohjan luonnonsuojelualue kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja se suojellaan Helmi-elinympäristöohjelmassa. Kohde on 12 hehtaarin suuruinen ja lähes 1,5 km pitkä puronvarsialue, joka on erittäin merkittävä ruoho- ja heinäkorpien sekä ruohoisten koivuluhtien suojelun kannalta. Kohteen puusto on monin paikoin erirakenteista sekä runsaslahopuustoista.

Pyhtään METSO-suojelualue on osa Kymijoen Pyhtään haarassa sijaitsevaa Strukan sulun kulttuurimaisemaa. Joen länsirannalla välittömästi sulun yläpuolella sijaitseva 3,5 hehtaarin suuruinen alue on monimuotoisuudelle arvokas runsaslahopuustoinen, pääosin järeää havu- ja lehtipuuta sisältävä lehtomainen kangasmetsä, joka sisältää kaksi puroa.

Sopimukset eivät rajoita jokamiehen oikeuksia eivätkä olemassa olevia metsästysoikeuksia alueilla.

”Talousmetsien luonnonhoidon ja ennallistamisen ohella turvaamme metsiemme monimuotoisuuden uusia suojelualueita perustamalla. Tornatorin yksityisten luonnonsuojelualueiden määrä on yli kuusinkertaistunut toiminta-aikanamme alle kahdessakymmenessä vuodessa, ja suojelutyö tulee myös jatkumaan aktiivisena” toteaa ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Lisätietoja:

Tornator Oyj:
Heikki Myöhänen ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus:
Pekka Jokinen, metsätalousinsinööri, puh. 0295 029 240, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Metso-ohjelma 

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehenoikeuksia tai metsästysvuokrasopimusten mukaista metsästystä rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita. Tornator on suojellut METSO-ohjelman kautta yli 1700 hehtaaria metsää.

Helmi-ohjelma

Ympäristöministeriön asettama Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia. Ohjelman ensimmäinen suojelualue oli Tornatorin omistama Haukisuon Helmi Juuassa.

*******************************

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 noin 106 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,8 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi