Kulotuskohteella tarkastetaan paloalueen kriittiset paikat

Huhtikuinen keskipäivä tarjoaa maastokohteelle ajellessa aurinkoa, vesisadetta, raekuuron sekä kurkipariskuntia sänkipelloilla ruokailemassa. Olen matkalla Tornatorin omistamalle, syksyllä 2020 hakatulle metsäkuviolle. Kohteella toteutetaan koulutustarkoituksessa metsänhoidollinen kulotus toukokuussa yhdessä Metsäkeskuksen Kulotuskoulu-hankkeen kanssa.

Ennakkoon tehtävän maastokatselmuksen tarkoituksena on käydä kulotettava alue läpi yhdessä kulotuksessa mukana olevien toimijoiden kanssa. Katselmuksessa suunnitellaan yhdessä kaivinkoneurakoitsijan kanssa kulotusalueen palokujien reitit, palokaivojen paikat sekä katsastetaan ympärillä olevat mahdolliset riskipaikat kulotuksen riskipaikkojen mahdollisia heitepaloja ajatellen. Sammutuskalustosta vastaavien kanssa käydään läpi pumppujen sijoittamiset järven rantaan sekä letkujaot ja ennakkokastelutarpeet itse kulotuskohteella.

Suunnitellun kulotuskohteen keskellä on kumpare, jolta koko alue näkyy.

Palokuja on muutaman metrin levyinen alue, jolta kaivetaan näkyviin palamaton kivennäismaa. Kunttakerros poistetaan palokujalta ja hakkuutähteet levitellään paloalueen sisäpuolelle koko palokujalinjalta. Palokujan sisäreunalle pyritään jättämään hakkuutähteistä puhdistettu palokäytävä, jolta palava aines siirretään poltettavalle alueelle. Tärkeää on, että palavaa tai helposti syttyvää ainesta ei jää palokäytävän alueelle ja tulen mahdollinen leviäminen pysähtyisi viimeistään palokujaan. Jo kohteen päätehakkuun aikana, on hakkuun tehneellä urakoitsijalla ollut tiedossa kohteen tuleva kulotus. Kohteen kulotus on otettu huomioon jo päätehakkuun ajoreittien suunnittelussa ja hakkuun aikana hakkuutähteiden sijoittelussa. Hakkuun suunnittelussa on huomioitu myös säästöpuiden sijoittelu sekä säästöpuiden määrä.

Suunnitellun kulotuskohteen keskellä on kumpare, jolta koko alue näkyy.

Suunniteltu kulotuskohde rajautuu itäosastaan järvenrannan suojavyöhykkeeseen ja järveen. Viereinen järvi takaa kulotuskohteelle riittävän kastelu- ja sammutusveden saannin. Kulotusaluetta suunniteltaessa onkin ensiarvoisen tärkeää, että riittävä ja ehtymätön veden saanti pystytään turvaamaan. Pumpuille löydettiin tälläkin kohteella sopiva sijainti, josta vedensyöttölinja saadaan jaettua paloalueen reunoille jo ennakkokastelua varten. Paloalueen ja vesistön väliin on jätettävä suojakaista estämään ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoutumista vesistöihin.

Alueen katselmuksen jälkeen tarkistamme vielä tieyhteyksien sopivuuden, parkkipaikkojen ja kääntöpaikkojen saavutettavuuden. Lopuksi sovimme vielä kunkin vastuut: Pelastuslaitokselle ilmoittamiset, naapureille ja mökkiläisille ilmoittamiset, sammutuskaluston testaukset ja kaluston tarkistaminen sekä riittävän henkilömäärän varmistaminen itse kulotusvaiheeseen että jälkisammutusvaiheeseen.

Kohteen maasto on optimaalinen kulotusta ajatellen. Keskellä jää kumpareet ja alue laskee reunoille päin. Nyt vaan toivotaan kuivia päiviä ja lämpeneviä säitä tuleville viikolle ennen suunniteltua kulotuspäivää.

Kulotus on osa FSC®-sertifikaattijärjestelmän hyvän metsänhoidon kriteereitä. Tornatorin metsät kuuluvat FSC®-sertifikaattijärjestelmän piiriin.

Muista kulotusta suunnitellessa:

  • Suunniteltu kulotus huomioitava leimikon suunnitteluvaiheessa (alueen koko, muoto, topografia, rajaus, maalaji, kasvupaikka, vallitseva tuulen suunta).
  • Kulotusalueen rajautuminen poltettavuuden kannalta: vesistöt, tiet ja pellot ym. luontaiset paloesteet.
  • Korjuun suunnittelussa: hakkuutähteiden tasainen levitys, palokäytävä, säästöpuiden sijoittelu, ajourat/palokujan reunat.
  • Pelastussuunnitelma: riskipaikat, vedenotto, kalusto- ja henkilöstö määrät, parkkipaikat ym. kulotukseen ja kulotusalueeseen liittyvät asiat.
  • Kulotusilmoitus pelastussuunnitelmineen alueelliseen pelastuslaitokseen 2 vkoa ennen suunniteltua kulotusta.

Lisenssikoodi: FSC-C123368