Piitsonsuon ennallistaminen

Ilomantsin Iso- ja Pieni-Piitsonsuon noin 350 hehtaarin ennallistamiskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Tornator Oyj:n, Hiilipörssi Oy:n ja ELY-keskuksen kanssa. Tornator omistaa ennallistettavan kohteen ja ennallistamisen toteuttamisesta vastaa Hiilipörssi.

Ennallistamishankkeen tavoitteena on palauttaa laaja-alainen ja yhtenäinen ojituksen seurauksena muuttunut suokokonaisuus vesitaloudeltaan mahdollisimman luonnontilaiseksi ja siten edistää suokasvillisuuden ja muiden eliölajien palautumista suolle. Suon ennallistamisen odotetaan runsastuttavan erityisesti suoperhoslajeja kuten rahka- ja suohopeatäpliä sekä suokirjosiipeä. Monimuotoisuushyötyjen lisäksi ennallistamisella halutaan vähentää Koitajokeen tulevia vesistöpäästöjä.

Ennallistaminen toteutetaan poistamalla ojitetulta suolta ojituksen jälkeen syntynyttä puustoa sekä tukkimalla kaivettuja ojia. Puustoa poistetaan Piitsonsuolta noin 90 hehtaarin alueelta. Suolle jätetään kuitenkin ennen ojitusta syntyneet, hitaasti kasvaneet suomännyt sekä säästöpuuryhmiä jäljittelemään soiden saarekkeista maisemakuvaa.

Hakkuiden toteutuksen jälkeen suo-ojia padotaan kaivinkoneella noin 20–50 metrin välein ohjaten vesi ojalinjasta suolle. Tarvittaessa ojia tukitaan kokonaan.

Ennallistaminen aloitetaan puuston poistamisella elokuussa 2021 ja kesällä 2022 aloitetaan kaivurityöt. Ennallistamistöitä tehdään kohteella usean vuoden ajan. Ennallistamisaikataulu on myös riippuvainen sääolosuhteista, sillä puunkorjuu ja kaivurityöt vaativat märimpien alueiden routaa. Tavoitteena on saada ennallistamishanke päätökseen viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.

Heikki Myöhänen
Ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj