Tornator ja Hiilipörssi yhteistyöhön soiden ennallistamisessa

Ilomantsin Mekrijärven Iso- ja Pieni-Piitsonsuon noin 350 hehtaarin ennallistamiskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Tornator Oyj:n ja Hiilipörssi Oy:n kanssa. Ennallistettava kohde on Tornatorin omistuksessa ja yhtiö vastaa kohteen puuston ennallistamisesta. Muusta ennallistamisen toteuttamisesta vastaa Hiilipörssi. Ennallistamista rahoitetaan hiilikompensaatioilla, eli rahoittajina on useita eri yrityksiä eri puolilta maata.

Ennallistamishankkeen tavoitteena on palauttaa laaja-alainen ja yhtenäinen ojituksen seurauksena muuttunut suokokonaisuus vesitaloudeltaan mahdollisimman luonnontilaiseksi. Kohteet on ojitettu 1950–1960-luvuilla metsänkasvun lisäämiseksi, mutta ojitus ei tuottanut ennakoitua tulosta ja puuston kasvu on jäänyt heikoksi.

Suon ennallistamisen tarkoitus on edistää suokasvillisuuden ja muiden eliölajien palautumista suolle. Ennallistamisen odotetaan runsastuttavan erityisesti suoperhoslajeja kuten rahka- ja suohopeatäpliä sekä suokirjosiipeä. Suolajiston palautumisen mahdollisuuksia parantaa suurten suojelualueiden kuten Kesonsuon läheisyys. Monimuotoisuushyötyjen lisäksi ennallistamisella halutaan vähentää Koitajokeen tulevia vesistöpäästöjä. Vesistöpäästön vähenemisestä hyötyvät kalat ja muut vesieliöt. Ennallistaminen parantaa sekä suo- että jokialueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

”Ennallistaminen tuottaa myös ilmastohyötyjä pysäyttämällä turpeen hiilivaraston hajoamisen. Samalla hiilen siirtyminen ilmakehästä suokasvillisuuden kautta turvekerroksen pysyvään hiilivarastoon kiihtyy” selittää Hiilipörssin asiantuntija FT Risto Sulkava.

Ennallistaminen toteutetaan poistamalla ojitetulta suolta ojituksen jälkeen syntynyttä puustoa sekä tukkimalla kaivettuja ojia. Puustoa poistetaan Piitsonsuolta noin 90 hehtaarin alueelta. Suolle jätetään kuitenkin ennen ojitusta syntyneet, hitaasti kasvaneet suomännyt sekä puuryhmiä jäljittelemään soiden saarekkeista maisemakuvaa.

Hakkuiden toteutuksen jälkeen suo-ojia padotaan kaivinkoneella noin 20–50 metrin välein ohjaten vesi ojalinjasta suolle. Siellä missä se on mahdollista, ojia tukitaan kokonaan. Kun veden valuma suolta vähenee, vähenevät myös ojituksen tuottamat haitat.

Ennallistaminen on aloitettu puuston poistolla ja pienimuotoisesti puuttomien osien ennallistamisella alkusyksystä 2021. Talvella 2022 tehdään suurin osa ennallistavista hakkuista. Ennallistamistöitä tehdään kohteella usean vuoden ajan. Ennallistamisaikataulu on myös riippuvainen sääolosuhteista, sillä puunkorjuu ja kaivurityöt vaativat märimpien alueiden routaa. Tavoitteena on saada ennallistamishanke päätökseen viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Ennallistamistyöt toteutetaan niin, etteivät ne aiheuta vettymishaittoja ympäröiville maille.

Lisätietoja:

Tornator Oyj, ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, p. 050 4412 253

Hiilipörssi Oy, Hallituksen puheenjohtaja, tieteellinen johtaja Risto Sulkava p. 040 5456472

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 185 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1 000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi.