Tornatorin kulotuskohteelta löytyi harvinainen balkaninlatikka

Tornatorin kesän 2020 Ruokolahden kulotuskohteella selvitettiin kovakuoriais- ja latikkalajistoa tutkija Petri Martikaisen toimesta. Löytyneistä lajeista merkittävin oli balkaninlatikka (Aradus montandoni), josta tehtiin nyt vasta toinen havainto Suomesta.

Balkaninlatikka (Aradus montandoni)
Kuva Petri Martikainen

Ensimmäisen kerran balkaninlatikka löytyi vuonna 2005 ennallistamispolttokohteelta Ilomantsista. Laji on suuri harvinaisuus Euroopassa, jossa se tunnetaan Suomen lisäksi Romaniasta. Sen levinneisyys ulottuu Keski-Venäjältä Japaniin. Lajin elintavat ovat huonosti tunnetut, mutta sen esiintyminen saattaa liittyä metsäpalojen vaurioittamiin havupuihin. Koska laji on löytynyt Suomesta vasta melko äskettäin, sen uhanalaisuutta ei ole vielä pystytty arvioimaan.

Vuosi kulotuksen jälkeen tehdyssä selvityksessä alueelta löydettiin kaikkiaan noin 300 kovakuoriaislajia ja kahdeksan luteisiin kuuluvaa latikkalajia. Useat löytyneistä lajeista ovat palaneisiin metsiin erikoistuneita ”palolajeja” tai kuolleen puun määrän tai paahteisuuden lisääntymisestä hyötyviä lajeja.

Uhanalaisia lajeja löytyi kulotusalueelta kaksi: äärimmäisen uhanalainen isokesiäinen (Trox sabulosus) sekä vaarantuneeksi arvioitu tuhkalatikka (Aradus laeviusculus). Selvityksessä löytyi lisäksi kaksi silmälläpidettävää lajia: palosysikiitäjäinen (Pterostichus quadrifoveolatus) sekä isokelokärsäkäs (Platyrhinus resinosus).

”Lajistoselvitys osoitti, että hakkuualan ja säästöpuiden poltto houkutteli paikalle suuren määrän hyönteislajeja, joista huomattava osa on metsäpaloista riippuvaisia. Kulotus lisäsi alueen lajistollista monimuotoisuutta, kuten oli tarkoituskin. Runsas säästöpuusto tarjoaa lisääntymispaikkoja monille palon vaurioittamissa puissa eläville vaateliaille ja uhanalaisille lajeille, edistäen siten niiden säilymistä myös talousmetsissä.” toteaa Petri Martikainen.

”On viitteitä siitä, että jotkin harvinaiseksi luokitellut lajit eivät ole enää aallon pohjalla. Näillä kartoituksilla on merkitystä ja kulotuksilla yleensäkin on merkitystä lajiston monimuotoisuuden kannalta.” Martikainen jatkaa.

Tornator on kulottanut kuluneen kahdeksan vuoden aikana uudistushakkuualojaan sekä metsiään noin 500 hehtaaria. Vuonna 2019 Tornator oli Suomen suurin kulottaja 100 hehtaarin kulotusmäärällä, mikä vastasi noin kolmannesta koko Suomen vuotuisesta kulotusmäärästä. Kulotus ja luonnonhoito-toimenpiteiden seuraunta ovat myös osa Tornatorin uutta monimuotoisuusohjelmaa vuosille 2021–2030.

Lisätietoja:

Tornator Oyj, ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, p. 050 4412 253

MMT Petri Martikainen, p. 050 372 1529