Metsäsertifiointiauditoinnissa tarkastetaan työnjälkeä

Vapaaehtoinen FSC®-metsäsertifiointi takaa, että metsää hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien FSC-periaatteiden ja kriteerien mukaisesti. FSC-sertifiointi asettaa metsien käytölle lakitasoa huomattavasti tiukempia vaatimuksia. FSC-sertifioinnissa metsänomistaja sitoutuu esimerkiksi jättämään metsämaastaan 5 % kokonaan metsänkäsittelyn ulkopuolelle mikä Tornatorilla tarkoittaa noin 30 000 hehtaaria metsää. Lisäksi sertifioinnissa määritellään käsittelyn ulkopuolelle jätettäviä vesistöjen suojavyöhykkeitä, säästöpuiden määrää ja uhanalaisten lajien turvaamista. Ekologisten kriteerien lisäksi esimerkiksi työturvallisuuteen ja työntekijöiden oikeuksiin liittyvät asiat ovat sertifioinnissa tärkeitä.

Kuluttajalle sertifikaatit ovat usein ainoa keino saada käsitys raaka-aineen tai lopputuotteen kestävyydestä. Metsätaloudessa on maailmanlaajuisestikin onneksi käytännössä vain kaksi sertifiointijärjestelmää, joten metsätalouden sertifikaateista pääsee maallikkokin suhteellisen helposti jyvälle. Toisin on esimerkiksi matkailussa, jossa jo pelkästään Suomessa on käytössä toistakymmentä eri sertifikaattia.

FSC-metsäsertifiointiin liittyy vuosittain riippumattoman ulkopuolisen tekemä auditointi eli tarkastus sertifiointikriteerien noudattamisesta. Kaiken kaikkiaan noin viikon ajan kestävissä auditoinneissa kaksi auditoijaa tarkastaa esimerkiksi metsien uudistamisessa käytettyjä puulajeja, jätettyjen säästöpuiden määrää, luontokohteiden huomiointia metsien käsittelyssä, sidosryhmätyötä sekä työturvallisuutta. Auditoinneilla valvotaan siis metsien käytön kestävyyden toteutumista.

Tornatorin metsissä työskentelevät urakoitsijat ovat käyneet FSC-sertifikaatin edellyttämät koulutukset.

FSC auditoinneissa tarkastetaan maastokohteiden lisäksi myös toimistoja, työvälineitä ja toimihenkilöiden tietämystä sertifioinnista. Ajantasainen ja kattava metsävaratieto auttaa metsien kestävässä ja tehokkaassa käytössä. Nykyaikaisten järjestelmien ansiosta esimerkiksi metsälakikohteet, vahvistetut uhanalaisten lajien havainnot, pohjavesialueet sekä suojelualueet ovat suunnittelijoiden käytettävissä leimikkoja tehtäessä.

Voiko kuluttaja sitten luottaa metsäsertifioinnin takaavan materiaalin tai lopputuotteen olevan kestävästi tuotettu? Vastaus tähän on kyllä ja ei. Sertifiointijärjestelmä ei ole tietenkään koskaan yhteiskunnasta irrallinen, joten tuotantomaan hyvä hallintotapa, oikeusvaltioperiaatteet ja matala korruption aste parantavat myös sertifikaattien luotettavuutta. Vaikka FSC-sertifikaatin pääperiaatteet ovat kansainvälisiä, varsinaiset standardit vaihtelevat joskus merkittävästikin eri valtioiden välillä. Metsät ja yhteiskunnat kun ovat maapallon eri kolkissa aivan erilaisia.

Suomessa jo lait asettavat metsien käytölle rajoituksia ja metsien käyttöä myös valvotaan Metsäkeskuksen ja ELY-keskuksen toimesta. Siitä voinee vetää johtopäätöksen, että ainakin Suomessa Tornatorin FSC-sertifikaatti on sekä puun jalostajalle että puutuotteiden loppukäyttäjälle tae metsien vastuullisesta hoidosta ja käytöstä.

Kulotustyömaan tarkastaminen kuului maastopäivän ohjelmaan.
FSC-sertifikaatissa olevien suurmetsänomistajien on kulotettava vähintään 3 % soveltuvien kohteiden uudistushakkuupinta-alasta viisivuotiskaudella.

FSC-auditoinnit ovat olleet jo pitkään osa Tornatorin vuosittaista toimintaa, sillä yhtiön Suomessa sijaitsevat metsät ovat olleet FSC-sertifioituja jo vuodesta 2014 lähtien. FSC-sertifikaatti ei ole vielä kovin yleinen Suomessa, minkä myötä Tornator omistaa Suomen FSC-sertifioiduista metsistä yli 30 %.

Tänä vuonna FSC-auditoinnit keskittyivät Ilomantsiin, Iisalmeen ja Savonlinnaan. Pätevien toimihenkilöiden ja työtä helpottavien tietojärjestelmien myötä auditoinneista selvittiin tänäkin vuonna kiitettävästi ja Tornatorin todettiin hoitavan metsiänsä eri kestävyyksien osa-alueet huomioiden. Haluamme kuitenkin jatkuvasti kehittää toimintatapojamme ja muun muassa auditoinneissa esiin noussut tarve palautejärjestelmän kehittämisestä otetaan seuraavaksi työn alle.

Lisenssikoodi: FSC-C123368