Lähdekorven alue suojeluun osana Helmi-elinympäristöohjelmaa

Tornator ja Etelä-Savon ELY-keskus ovat sopineet 7,4 hehtaarin luonnonsuojelualueen perustamisesta Savonlinnaan. Kyseessä on arvokas lähteisten luontotyyppien kokonaisuus Särkilahden Lähdekorven alueella ja se suojellaan osana Helmi-ohjelmaa.

Perustettava suojelualue sijaitsee Ruokokankaan harjualueen länsireunalla, jyrkän harjurinteen alla. Rinteessä ja rinteen alla esiintyy mosaiikkimaisesti eri kokoisia meso-eutrofisia tihkupintoja sekä ruohoista lähdekorpea, ainakin kolme avolähdettä sekä lähteistä alkunsa saavia puroja. Purkautuvat pohjavedet kerääntyvät notkon pohjalla virtaavaan lähdepuroon.

Puron varrella ja itäpuolen rinteellä kasvaa tiheähkö hoitamaton sekametsä, johon on alkanut muodostua monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta. Puustoltaan vanhin osa on Lähdekorvenvuoren rinne ja lakiosa, jossa valtapuusto on yli 150-vuotiasta.

”Kokonaisuutena Lähdekorven alue on erittäin merkittävä luontotyyppien kokonaisuus. Lähdekorven ainutlaatuinen elinympäristö täydentää osaltaan myös Tornatorin monimuotoisuusohjelman suojelutavoitetta”, kertoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Lähteinen pienilmasto ja lahopuustoisuus tarjoaa elinympäristön monelle uhanalaiselle lajille. Alueelta on löytynyt mm. harsosammalta, röyhysaraa ja kangasvuokkoa. Suojelualueen perustamisella toteutetaan Helmi-elinympäristöohjelman suojelutavoitteita.

”Pienvesien eli purojen, norojen, lampien, lähteiden ja lähteikköjen tila on heikko myös Etelä-Savossa. Suoelinympäristöistä puolestaan yksi uhanalaisimmista ovat korvet. Lähdekorpi on hieno kokonaisuus Helmi-ohjelmaan, jossa suojellaan, ennallistetaan ja kunnostetaan heikentyneitä elinympäristöjä.”, kertoo luonnonsuojeluasiantuntija Tiina Hämäläinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj, puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Tiina Hämäläinen, luonnonsuojeluasiantuntija, soiden suojelu, Etelä-Savon ELY-keskus, 0295 024 112, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Viivi Lindholm, luonnonsuojeluasiantuntija, pienvesien ennallistaminen, Etelä-Savon ELY-keskus, 0295 024 297, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi