Kiteen Aukeasuolle perustetaan yli 60 hehtaarin suojelualue

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Tornator Oy ovat sopineet yli 60 hehtaarin laajuisen suojelualueen perustamisesta Kiteen Kesälahdelle. Aukeasuo suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.


Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Tornator ovat sopineet 60,7 hehtaarin laajuisen suojelualueen perustamisesta Kiteen Kesälahdelle. Aivan kunnan eteläosissa sijaitsevalle Aukeasuolle perustettava suojelualue kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja on osa suurempaa suojeluohjelmakokonaisuutta. Aukeasuo suojellaan osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.


”Aukeasuo kuuluu valtakunnallisesti arvokkaan vesistön, Karjalan Pyhäjärven valuma-alueeseen. Ojitetun suoalueen ennallistamistoimilla on mahdollista parantaa sekä suoluonnon monimuotoisuutta että alapuolisen vesistön vedenlaatua”, sanoo Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Säde Neitola.

Jo olemassa olevaan Marjoniemenkankaan Natura-alueeseen rajautuva Aukeasuo on laaja, länsi- ja pohjoisosistaan luonnontilainen eteläinen viettokeidassuon jäänne, jossa on myös piirteitä keskiboreaalisesta aapasuosta. Suon keskiosissa ja itäpäässä on laajoja ojituksia, ja suo on aiemmin ollut suurempi, yltäen lähes Uukuniemen kirkonkylälle asti. Alue on myös vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesialuetta.

Luontotyypeiltään alue on vaihteleva. Suo on terävärajaisesti kivennäismaahan rajautuva, ja koostuu karuista lyhytkorsinevojen ja tupasvillarämeiden hallitsemasta kokonaisuudesta, jonka luonnontilaiset osat ovat tämänhetkisessä valumasuunnassa. Reunoilla on runsaasti nevakorpia, paikoin myös saranevoja ja sarakorpia. Alueelta löytyy huomionarvoisten lajien esiintymiä, kuten silmälläpidettävää jauhehankajäkälää.

”Helmi-ohjelman toimia ovat mm. soiden suojelu ja ennallistaminen. Valtakunnallisena tavoitteena on suojella noin 60 000 hehtaaria soita vuoden 2030 loppuun mennessä. Vuonna 2023 Pohjois-Karjalan tavoite soiden suojelussa on 400 hehtaaria. Suojelu on vapaaehtoista ja maanomistajat saavat siitä korvauksen”, kertoo Säde Neitola Helmi-ohjelmasta.


Lisätietoja
Ympäristöministeriön asettama Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia. www.ym.fi/helmi

Pohjois-Karjalan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset turvaavat luonnon monimuotoisuutta suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja eliölajeja. ELY-keskukset huolehtivat, että luontoarvot otetaan huomioon maankäytön suunnittelussa ja erilaisissa ympäristöä muuttavissa hankkeissa ja toimenpiteissä. Erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita suojelualueiksi ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa. www.ely-keskus.fi/luonnonsuojelu

Tornator omistaa luonnonsuojelulain mukaisia yksityisiä suojelualueita n. 13 000 hehtaaria. Metsätalouskäytön ulkopuolisia alueita on 64 000 hehtaaria. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi/monimuotoisuus/


Yhteystiedot
Säde Neitola, luonnonsuojeluasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0295 026 166
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oy, p. 050 441 2253
etunimi.sukunimi@tornator.fi

Ilmakuva Aukeasuon suojelualueelta. Kuva: Hannu Putkuri / Karelian Kaitafilmi Produktio
Perustettavan suojelualueen kartta. Kuva: Pohjois-Karjalan ELY-keskus