Sihtuunanjoesta poistettiin vaelluseste yhteistyöllä

Tervolan Sihtuunajoessa toteutettiin elokuussa 2022 tierummun vaihtaminen vaellusesteen poistamiseksi EMRA-hankkeen pilottikohteena. Yhteistyökumppanina hankkeessa oli Tornator Oyj kiinteistön ja vesialueen omistajana sekä toimenpiteen osarahoittajana.

Aiempi joen ylitys metsäautotiellä oli toteutettu siten, että kohdalle oli muodostunut selkeä kalojen ja muiden vesieliöiden vaelluseste. Aiempi rumpurakennelma sisälsi seitsemän huonokuntoista ja pienikokoista rumpua. Käytännössä rumpuja oli lisätty entisten rumpujen päälle niin monta, että tulvavesi lopulta mahtui menemään putkista eikä enää syönyt maita tien päältä.

Aiempi rumpurakennelma sisälsi seitsemän huonokuntoista ja pienikokoista rumpua. Kuva: Ely Lappi / Reeta-Maria Peteri

Uusi teräsrumpu on halkaisijaltaan 2 metriä ja rummun vaihdolla palautettiin kalojen ja vesieliöiden vaellusyhteys Sihtuunajoen latvavesille. Työt suoritettiin siten, että vesistövaikutukset, esimerkiksi kiintoaineksen kulkeutumisen osalta, olivat mahdollisimman vähäisiä. Urakoitsijana toimi rovaniemeläinen Konepalvelu Ramlin Oy. ”Sihtuunajoen rummunvaihto eteni suunnitelmien mukaan. Noin 25 cm taimen kävi koeajamassa rumpua päästä päähän välittömästi valmistumisen jälkeen, joten tavoite on selkeästi saavutettu”, toteaa EMRA-hankkeen suunnittelija Reeta Peteri Lapin Ely-keskuksesta.

Kuva: Ely Lappi / Reeta-Maria Peteri

Lähes kaikki Suomessa esiintyvät vaelluskalalajit ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Vesissä olevat esteet ovat suurin syy vaelluskalojen uhanalaisuuteen. Sihtuunanjokea pidetään Kemijokeen laskevan Varejoen vesistöalueen merkittävimpänä taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueena ja se on tärkeä kalataloudellisesti kunnostettava kohde sekä haitallisilta ympäristömuutoksilta suojeltava virtavesi. Vaellusesteiden poistot Kemijokeen laskevissa joissa ja puroissa ovat ajankohtaisia Taivalkosken voimalaitoksen uuden kalatiesuunnitelman johdosta.

Tornatorin monimuotoisuusohjelman tavoitteena on, että aktiivisia metsä- ja vesielinympäristön parantamistoimenpiteitä toteutetaan ensisijaisesti Tornatorin mailla 10 vuoden aikana vähintään 200 kappaletta. Merkittävä osa hankkeista toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa, jolloin Tornator osallistuu hankkeeseen yhteisesti sovittavalla tavalla. Lisäksi WWF, Stora Enso ja Tornator aloittavat kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön Suomen virtavesien tilan parantamiseksi sekä niiden lajiston säilyttämiseksi ja suojelemiseksi.