Suoelinympäristöjä ennallistettiin Tornatorin mailla ennätysmäärä vuonna 2023

Tornatorin monimuotoisuusohjelmassa toteutettiin viime vuonna ennätysmäärä soiden ennallistamisia: yhteensä 568 hehtaarilla. Jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta vajaatuottoisilla turvemailla lisättiin 20 000 hehtaarilla ja uusia luonnonsuojelualueita perustettiin 200 hehtaarin alalle. Monimuotoisuusohjelman kolmannen vuoden aikana kumppanuudet nousivat jälleen merkittävään rooliin muun muassa ennallistamisten ja aktiivisen luonnonhoitotyön osalta.

Aktiivista luonnonhoitoa eri elinympäristöissä

Tornatorin mailla tehdyt aktiiviset luonnonhoitotoimet keskittyivät lajirikkaimpiin elinympäristöihin kuten puroihin, lähteisiin, paahteisiin elinympäristöihin ja jalopuukeskittymien hoitoon. Metsäpuroja kunnostettiin satoja metrejä ja perustettiin kymmeniä vaelluskalojen kutusoraikkoja yhteistyössä WWF:n ja Stora Enson kanssa. Lisäksi palautettiin useita perattuja puroja luontaisiin uomiinsa.

Metsäpurouomaa kunnostettiin Palosenjoella, Kuopiossa.
Kuva: WWF Suomi

Kulotuksien osalta vuosi oli aktiivinen huomioiden kesän vaihtelevat sääolosuhteet. Kulotuspinta-alaa kertyi kaikkiaan noin 30 hehtaaria. Kulotukset käsittivät isoja päätehakkuualoja säästöpuineen sekä erillisiä säästöpuuryhmien polttoja. Lisäksi ensimmäistä kertaa Tornatorin yksityisellä suojelualueella Joensuun Enossa tehtiin puustoisen metsän ennallistamispoltto, jonka toteutti Metsähallituksen Luontopalvelut osana Helmi-elinympäristöohjelmaa.

”Tornatorin soita on ennallistettu monimuotoisuusohjelmassa jo 1200 hehtaaria ja Tornatorin mailla Ilomantsissa on Suomen suurin yksityismailla toteutettava suon ennallistamiskohde. Erityisen iloinen olen kuitenkin siitä, että ennallistaminen alkaa vähitellen yleistyä myös muiden metsäyhtiöiden mailla. Esimerkiksi UPM on julkaissut saman ennallistamistavoitteen vuoteen 2030 kuin Tornator”, sanoo yhtiön ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.  

Tornatorin monimuotoisuusohjelman raportti 2023.

Lisätiedot:

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj
puh. 050 441 2253, etunimi.sukunimi@tornator.fi