Tornator suojeli Rautionhovin kuusikon Ruokolahdella

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY -keskus) on tehnyt Tornator Oyj:n esityksestä päätöksen yhtiön maalle perustettavasta yksityisestä luonnonsuojelualueesta. Tornatorin uusin suojelualue sijaitsee Ruokolahden kunnan Vehviälän kylässä. Perustetun Rautionhovin suojelualueen pinta-ala on 16,2 hehtaaria ja se suojellaan valtakunnallisen METSO -ohjelman puitteissa.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsää vapaaehtoisesti korvausta vastaan.

Suojeltu alue on vanhaa metsää

Alue on rehevää, kuusivaltaista, runsaslahopuustoista sekametsää, jossa kasvaa myös lehtikuusia ja pihtoja. Suojelualueella on runsaasti merkkejä vanhasta viljelykulttuurista sekä asutuksesta ja niiden myötä myös arvokkaita, vanhoja lehtipuita, kuten vuorijalavia, metsälehmuksia, vaahteroita ja raitoja. Viime vuosien myrskyissä kaatuneet puiden rungot tuottavat hyvän lahopuujatkumon ja lisäävät kohteen monimuotoisuutta.

Suojelu ei estä virkistyskäyttöä

Vaikka kyseinen metsäalue on suojeltu, se ei estä alueen normaalia virkistyskäyttöä. Alueella saa retkeillä ja liikkua jokamiehen oikeuksien mukaisesti. Samoin alueella olevien teiden kunnossapito on sallittua. Kaikenlainen alueen luonnontilan muuttaminen on kuitenkin kielletty.

Lisätietoja:

Maankäyttöesimies Heikki Leppänen, Tornator Oyj.
Puh.050 4069 352, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Metsätalousinsinööri Pekka Jokinen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Puh. 0295 029240, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi