Osaaminen näkyy uudistusalojen luontolaatuseurannan tuloksissa

Tornatorin teettämässä luonnonhoidon laadunseurannassa arvioitiin vuonna 2016 yhteensä 100 yhtiön uudistushakkuualaa, jotka oli hakattu pääosin vuosina 2013–2015. Valtaosalla kohteista päätehakkuu ja uudistamistoimenpiteet oli tehty FSC®-sertifioinnin ollessa voimassa. FSC:n mukaisia vaatimuksia oli noudatettu kohteilla pääasiallisesti hyvin, eikä vakavia poikkeamia havaittu. Kehittävää löytyi säästöpuiden määrässä ja huomioon ottamisesta maanmuokkauksessa. Ulkopuolisen laadunarvioinnin Tornatorille toteutti Tapio Silva Oy.

Luontokohteissa ja vesiensuojelussa erinomaiset tulokset – säästöpuissa vielä puutteita

Sadasta tarkastetusta uudistamiskohteesta lain tai sertifiointijärjestelmien mukaisia kohteita taikka muita luontokohteita oli joka viidennellä uudistamisalalla. Näistä vain yhdellä todettiin puutteita luontokohteen huomioon ottamisessa, mikä on selkeä parannus edellisten vuosien tuloksiin verrattuna. Kun kohteet ovat ennakkoon kartalla tiedossa ja tarvittaessa rajattu maastoon nauhoilla ennen hakkuita, on niiden säilyminen turvattu.

Vesiensuojelun osalta osaaminen on vakiintunut hyvälle tasolle. FSC-kohteilla suojavyöhykkeet vesistöihin ja pienvesiin olivat riittävän leveitä ja ohjeiden mukaan täysin käsittelemättömiä. Rantaviivaa tarkastettiin yhteensä 3900 metriä. Kaikki kohteet täyttivät myös PEFC-sertifioinnin vesiensuojeluvaatimukset. Maanmuokkauksen vesiensuojelua arvioitiin 59 kohteella ja vain kahdella todettiin puutteita.

Säästöpuiden jättämisessä havaittiin laatuvaihtelua uudistusalojen välillä aikaisempaa enemmän. Huomautettavien kohteiden lukumäärässä oli tapahtunut lisäystä sekä FSC- että PEFC-kohteilla. Yleisin huomautuksen aihe oli, että uudistushakkuussa ei ollut jätetty riittävästi säästöpuita. Säästöpuiden huomioiminen maanmuokkauksessa oli myös heikentynyt; maata oli muokattu liian läheltä eläviä puita enemmän kuin joka kymmenennellä kohteella. FSC:n määrittelemien ”aina säästettävien puiden” määrässä oli huomautettavaa 7 %:lla kohteista, mikä on vähemmän kuin viime vuonna.

Seuranta varmistaa laadun

Luonnonhoidon laadunseuranta on osa Tornatorin toimintamallia, jolla varmistutaan ympäristövaatimusten toteutumisesta sekä kohdennetaan koulutus osaamisen kannalta tärkeimpiin kehittämiskohteisiin.

Tapion toteuttamissa maastoarvioinneissa tarkastellaan erityisesti monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden säilymistä ja vesiensuojelun toteutusta. Uudistamishakkuiden ja metsänuudistamisen lisäksi luonnonhoitoa arvioidaan myös taimikonhoidossa, harvennushakkuissa ja energiapuun korjuussa. Laadunseurannalla on tärkeä rooli urakoitsijoiden ja omien työntekijöiden sekä toimihenkilöiden yhtenäisen osaamisen varmistamisessa.

Ilppo Greis

Metsänhoitaja, metsänparannuksen asiantuntija, Tapio Silva Oy

Luonnonhoidon laadun tulokset 2012-2019

Logolisenssi: FSC-C123368