Tornator lisää aktiivisesti lahopuuta metsissään

Tornator lisää entisestään monimuotoisuudelle arvokasta lahopuuta metsiinsä. Yhtiön metsiin jätetään uudistushakkuualoilla jo nyt elävää säästöpuustoa keskimäärin 35 kappaletta hehtaarille. Myös kuolleet puut jätetään metsiin hakkuissa. Tornatorin tavoitteena on osana metsäteollisuuden lahopuu-toimintaohjelmaa, tuottaa merkittävästi lisää lahopuuta nuoriin ja varttuneisiin kasvatusmetsiin. Näissä metsissä on yleensä lahopuuta melko vähän. Tornator kehottaa myös kaikkia luonnossa liikkuvia ja metsissä työtä tekeviä jättämään luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä lahopuu koskematta.

Tehokas menetelmä lahopuun synnyttämiseen on niin sanottu tekopökkelöiden tekeminen katkomalla kasvavia puita muutaman metrin korkeudelta ja jättämällä tyvet pystyyn lahoamaan. Tekopökkelöillä turvataan osaltaan lahopuujatkumoa kaikissa metsiköiden kehitysvaiheissa. Toimenpiteestä hyötyvät monet lahopuusta riippuvaiset lajit, kuten kovakuoriaiset, käävät ja jäkälät. Näistä hyötyvät myös kolopesijälinnut kuten esimerkiksi hömö- ja töyhtötiaiset, joiden kannat ovat viimeisimmän lajien uhanalaisuusarvion mukaan taantuneet. Tekopökkelöillä tullaan lisäämään lahopuun määrää vuosittain noin 20 000 puulla Tornatorin metsissä Suomessa.

Tornator huomioi jo nykyisessä toiminnassaan säästö- ja lahopuut monin tavoin, sillä yhtiön metsissä Suomessa noudatetaan sekä FSC® että PEFC-sertifioinnin kriteereitä. FSC-sertifiointi edellyttää jättämään uudistushakkuussa vähintään 10 elävää, järeää säästöpuuta hehtaarille sekä säästämään kuolleita puita kaikissa hakkuissa vähintään 20 kpl/ha, mikäli niitä löytyy alueelta. Lisäksi vesistöjen ja pienvesien varsille jätetään leveät, käsittelemättömät suojavyöhykkeet ja havupuuvaltaisten metsien lehtipuuosuutta säilytetään taimikonhoidossa ja harvennuksessa.

Nyt aloitettava toiminta lisää lahopuun määrää nuorissa metsissä, missä lahopuuta on nykyisin vähiten. Tornator on noudattanut FSC-sertifioinnin kriteereitä vuodesta 2014. Lahopuun määrä on lisääntynyt seurantatietojen mukaan yhtiön metsissä voimakkaasti viime vuosina.

Lisätietoja: vs. metsätalous- ja ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen ja liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, Tornator Oyj

Lisätietoja metsäteollisuuden lahopuuohjelmasta: Metsäteollisuus haluaa lisää lahopuuta talousmetsiin

FSC C 123368