Tornator suojelee Savonlinnassa metsää

Tornator suojelee Savonlinnassa Särkilahdessa 17 hehtaaria metsää METSO-ohjelman kautta. Perustettava Saunasaaren luonnonsuojelualue sijaitsee Raatesuon turvetuotantoalueen koillispuolella lähellä Ruokolahden kunnanrajaa.

Suojelualueella esiintyy vaateliasta lajistoa, mm. metsälehmusta ja näsiää. Puusto on pääosin vanhaa luonnontilaista havupuuvaltaista sekametsää. Alueen keskivaiheilla on pieni

suolampi ja sitä ympäröivä neva. Suoalueen pohjoispuolinen alue on kuusivaltaista vanhaa metsää, jossa on runsaasti kirjanpainajan tappamaa kuollutta järeää lahopuustoa sekä tuulenkaatoja ja muuta lahopuuta.

Luontojärjestöt ovat esittäneet aluetta suojeluun ensimmäisen kerran noin 10 vuotta sitten.

Lisätietoja:

Heikki Myöhänen, vs. metsätalous- ja ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253 tai s-posti: etunimi.sukunimi@tornator.fi.