Luonnonhoitoa laadukkaasti osana tuottavaa metsänkasvatusta

Luonnonhoidon laadunseurannan tulokset osoittavat yhä vahvemmin FSC®-sertifioinnin vaikutukset Tornatorin metsien hoidossa. Näkyvin muutos on säästöpuiden määrässä, joka on Tornatorin uudistusaloilla moninkertainen yksityismaihin verrattuna.

Tapio Silva Oy toteutti ulkopuolisena arvioijana metsän- ja luonnonhoidon laadunarvioinnin Tornator Oyj:n työmailla syksyllä 2017. Tarkastettavana oli 80 uudistusalaa, 78 taimikonhoitokohdetta sekä 20 kasvatushakkuukohdetta. Arvioinnissa katsottiin metsänhoidon ja puunkorjuun onnistumista erityisesti luonnonhoidon näkökulmasta.

Uudistusaloilla katse säästöpuihin

Uudistusalojen luonnonhoidossa tulokset ovat suosituksiin nähden hyvällä tasolla. Vakavia poikkeamia ei havaittu lainkaan. Huomautettavaa löytyi osassa FSC:n vaatimusten täyttymistä. Haastetta tuovat erityisesti vesitaloudeltaan luonnontilaisten tai sen kaltaisten korpi- ja rämepainanteiden rajaaminen leimikonsuunnittelussa ja puunkorjuussa.

Tornatorin uudistusaloille jätettyjä järeitä eläviä, FSC-kriteerin tarkoittamia säästöpuita arvioitiin olevan keskimäärin 12 kpl/ha. Vesistön suojakaistoille sekä FSC-luontokohteisiin jätetyt puut huomioiden määrä on 14 kpl/ha. Ero on selkeä yksityismaihin, joille vastaava arvo oli Suomen metsäkeskuksen 2016 seurannan perusteella 4,3 kpl/ha. FSC:n minimivaatimuksen ylittävästä tuloksesta huolimatta havaittiin kuitenkin laatuvaihtelua uudistusalojen säästöpuuratkaisuissa. Säästöpuiden sijoittelua voidaan vielä parantaa ja myös säästöpuiden säilyttämiseen koskemattomina maanmuokkauksessa on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota.

Vesiensuojelun osalta tulokset olivat erinomaiset. Vesistöjen suojavyöhykkeet oli arviointien perusteella rajattu valtaosassa kohteista oikein. Maanmuokkauksen vesiensuojelussa on koulutusten myötä päästy hyvälle tasolle.

Laadunseurannassa tarkastettiin luonnonhoidon toteutumista myös Tornatorin oman puunkorjuun kasvatushakkuukohteilla. Muutamalla kohteella huomautettiin puusto- ja maastovaurioiden määrästä, mutta vakavia puutteita ei havaittu.

Taimikonhoidossa kohti kustannustehokkuutta

Tornatorin tavoitteena on taimikoiden kustannustehokas hoito, missä korostuu hoitotöiden oikea-aikaisuus ja laadukas toteutus. Taimikonhoidolle asetetut vaatimukset edellyttävät oikeaa kasvatustiheyttä sekä luonnonhoitovaatimusten toteutumista.

Tapion seurannassa todettiin selkeät poikkeamat 7 %:lla taimikonharvennuskohteista. Tyypillisin huomautuksen aihe oli kasvamaan jätetyn puuston ylitiheys suosituksiin nähden. Ylitiheyden arvioitiin johtuvan liiallisesta varovaisuudesta lehtipuiden poistossa, mutta myös siitä, että hyvälaatuista tiheää havupuutaimikkoa ei ollut raivattu riittävän voimakkaasti.

Taimikon varhaisperkauskohteilla selkeitä poikkeamia oli vain 2 %. Varhaisperkauksen tarpeellisuuteen on syytä kiinnittää huomiota nykyistä enemmän, sillä osalla kohteista raivaustarvetta todettiin olleen hyvin vähän.

FSC:n edellyttämä lehtipuuosuuden säilyttäminen on vakiintunut hyvin taimikonhoidon käytäntöihin. Asiaa tulee kuitenkin pitää esillä, sillä muutamia kohteita havaittiin, jossa vaatimus ei täyttynyt.

Seuranta on osa vastuullisuuden raportointia
Ulkoinen laadunseuranta on osa Tornatorin toimintamallia, jolla varmistetaan metsänhoito- ja puunkorjuutöiden laatuvaatimusten toteutumista. Tärkein laadunseurannan väline on metsureiden ja koneenkuljettajien suorittama omavalvonta, jota täydennetään Tornatorin operaatioesimiesten ja suunnitteluasiantuntijoiden tekemillä sisäisillä tarkastuksilla.

Moniportaisella laadunseurannalla varmistetaan töiden oikea toteutus ja kehittämisen painopisteet. Tulokset toimivat tärkeänä mittarina toiminnan vastuullisuuden raportoinnissa.

Tommi Tenhola
metsänhoitaja, ympäristötalouden asiantuntija
Tapio Silva Oy

FSC-C123368