Tornator suojeli Rautavaaralla 123 hehtaarin luontohelmen

Tornator ja Pohjois-Savon ELY-keskus ovat sopineet yksityismaan luonnonsuojelualueen perustamisesta Rautavaaran Silmänsuolle. Suojelualue laajentaa olemassa olevaa, vuonna 2003 Tornatorin maille perustettua Löytynsuon-Maamonsuon suojelualuetta ja on osa samannimistä Natura-aluetta (FI0600034). Perustettava suojelualue sijaitsee alle kilometrin päässä Tiilikkajärven kansallispuistosta.

Silmänsuo on osa Suomen Luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä -kampanjaan valitsemaa Tiilikka-Pumpulikirkko -kohdetta (#76). Alue kuuluu Birdlife Finlandin luokittelemiin kansallisesti tärkeisiin lintualueisiin (Finnish Important Bird Areas – FINIBA) ja se on Pohjois-Savossa linnustolle yksi tärkeimmistä suoelinympäristöistä.

Luontotyypeiltään alue on vaihteleva. Merkittävimmän kokonaisuuden muodostaa laaja, vesitaloudeltaan luonnontilaisena säilynyt niukka-/keskiravinteinen Silmänsuo, joka koostuu väli-rimpipinnoista, metsäsaarekkeista ja lettoisista osista. Silmänsuon ympärillä on puustoisempia luonnontilaisia ja ojitettuja soita sekä monen ikäisiä kangasmetsiä. Alueella on myös vaateliasta lajistoa, kuten uhanalainen suopunakämmekkä ja alueellisesti uhanalainen ruskopiirtoheinä. Kohteen suojelu toteutetaan osana EU:n LIFE- rahaston tukemaa Hydrologia LIFE-hanketta.

 

Lisätietoja: maankäyttöasiantuntija Heikki Leppänen, puh. 050 4069 352

Hydrologia LIFE –hanke: http://www.metsa.fi/hydrologialife