Tuottava metsä hyvällä laadulla

Laadukkaasti hoidetut monimuotoiset metsät antavat parhaan kokonaistuoton. Tornator seuraa aktiivisesti metsänhoitotöiden ja puunkorjuun laatua. Työmaavalvonta, toteuttajien omavalvonta sekä ulkoinen laadunseuranta ovat tärkeä osa laadun kokonaishallintaa.

Tapio toteutti ulkopuolisena asiantuntijana metsän- ja luonnonhoidon laadunseurantaa Tornator Oyj:n työmailla Suomessa syksyllä 2018. Tarkastettavana oli yhteensä 178 kohdetta sisältäen uudistus- ja kasvatushakkuutyömaita sekä taimikonhoitokohteita. Ulkoinen arviointi on osa Tornatorin sisäistä laadunvarmistusta, jolla tavoitellaan toiminnan jatkuvaa parantamista.

Metsänuudistamisessa katse maanmuokkaukseen

Metsänuudistamisen laatu arvioitiin yhteensä 79 kohteelta. Uudistamistavan ja uudistusalojen maanmuokkauksen valinta hallitaan tulosten perusteella erinomaisesti, sillä lähes kaikki kohteet todettiin hyvin suunnitelluiksi. Maanmuokkauksen toteutuksen laatuun tulee kiinnittää huomiota. Neljäsosalla kohteiden määrästä ei ollut tehty tavoitteen mukaista määrää laadukkaita viljelypaikkoja.

Suurin osa uudistusaloista oli istutuskohteita. Keskimääräisissä taimitiheyksissä päästiin hyvin yhtiön tavoitteisiin, kun mukaan lasketaan sekä viljelytaimet että luontaisesti syntyneet taimet.

Kohteiden välillä havaittiin kuitenkin liikaa laatuvaihtelua, mihin voidaan jatkossa vaikuttaa maanmuokkaus- ja istutustyön entistä paremmalla omavalvonnalla.

Taimikonhoidossa korostuu oikea-aikaisuus ja kasvatustiheys

Laadunseurantaa tehtiin yhteensä 76 varhaisperkaus- että taimikonharvennuskohteella. Taimikonhoidossa korostuu kohteiden oikea-aikainen toteutus sekä kasvatettavien puiden valinta. Vakavat virheet työmaiden toteutuksessa ovat harvinaisia ja sellaisia ei tälläkään kertaan havaittu.

Työjälki vastasi kaikkia vaatimuksia suurimmalla osalla kohteista. Joka kolmannella tarkastuksella kirjattiin huomautettavaa yksittäisistä laatukriteereistä. Varhaisperkauskohteilla puutteet liittyivät toimenpiteen ajoitukseen ja etukasvuisten lehtipuiden virheelliseen jättämiseen. Taimikonharvennuksissa tyypillisin puute oli kasvamaan jätetyn puuston ylitiheys.

Harvennukset vähin vaurioin

Kasvatushakkuiden korjuujälkeä tarkastettiin Tornatorin oman puukorjuun 20 kohteella. Virheellisesti toteutettua kohteita ei todettu. Puustovaurioista huomautettiin kolmella kohteella, mutta muutoin vaurioita havaittiin vain vähän. Maastovaurioista ei todettu huomautettavaa. Harvennusvoimakkuus oli suosituksia voimakkaampi kolmanneksella kohteista, mutta kuitenkin lakirajan yläpuolella.

Luonnonhoidon laatu

Luonnonhoidon laatua arvioitiin kaikilta tarkastetuilta kohteilta. FSC®-metsäsertifiointi edellyttää muun muassa jättämään taimikonharvennuksessa ja kasvatushakkuissa 10 prosentin lehtipuuosuuden. Tämä vaatimus täytyy Tornatorin työmailla keskimäärin, mutta yksittäisiä puutteellisia kohteita esiintyy edelleen. Yleisesti ottaen taimikonhoidossa ja harvennuksissa luonnonhoito oli otettu hyvin huomioon.

Metsänuudistamisessa luonnonhoidon toteutumista arvioitiin monipuolisesti. Tulos parani viime vuodesta, mutta poikkeamia esiintyy edelleen varsinkin elävien säästöpuiden määrään liittyen. FSC edellyttää, että uudistusaloille jätetään keskimäärin vähintään 10 kpl järeää säästöpuuta hehtaaria kohden.

Arvioinnin lähtökohdat
Tapion Palvelut Oy:n toteuttamassa laadunseurannassa tuotetaan kohdekohtaisesti luotettava ja puolueeton arvio metsänhoitotöiden onnistumisesta arviointikriteeristöön nähden. Kriteeristön perustana ovat lainsäädäntö, PEFC™- ja FSC-metsäsertifiointi, Metsänhoidon suositukset ja Tornatorin asettamat vaatimukset.

Tommi Tenhola
metsänhoitaja, ympäristötalouden asiantuntija, Tapio Palvelut Oy

Lisenssikoodi: FSC-C123368